Pravidla marketingové soutěže

Pravidla marketingové soutěže

„Be proud, be yourself”

 

 

§1. Obecná ustanovení 

 1. Tyto předpisy (dále jen „Pravidla") specifikují podmínky a pravidla soutěže pod názvem „Be proud, be yourself” (dále jen „Soutěž”).
 2. Organizátorem soutěže je ALINFINI FASHION s.r.o se sídlem v Praze, Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 281284 IČO: 06381707 (dále jen „Organizátor”).
 3. Soutěž probíhá a je dostupná na internetových stránkách facebook.com na adrese https://www.instagram.com/kazar_cz/  (dále jen „Profil”).
 4. Organizátor prohlašuje, že Soutěž není sponzorována, podporována, spravovaná ani spojená se subjekty, které vlastní sociální síť Instagram®. Instagram® není zodpovědný za tuto Soutěž. Všechny dotazy, připomínky a stížnosti týkající se Soutěže by měly být adresovány Organizátorovi v souladu s ustanoveními § 9 Pravidel a v žádném případě ne majiteli nebo správci sociální sítě Instagram®.

 

 

§ 2. Doba trvání soutěže 

       Soutěž začíná dne 3.6.2019 v 10:00 a končí dne 13.6.2019 ve 23:59 (dále jen „Soutěžní Období“).

  

§ 3. Soutěžní komise 

       Za účelem zajištění řádné organizace a průběhu Soutěže, zejména při posuzování výběru Vítězů Soutěže, Organizátor jmenoval tříčlennou soutěžní komisi (dále jen „Komise“).

  

§ 4. Podmínky účasti v Soutěži 

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let s plnou právní způsobilostí, s bydlištěm na území České republiky, které mají aktivní účet na Instagramu, založený a provozovaný v souladu s podmínkami sociální sítě facebook.com (dále jen „Účet“) a , kteří sledují Profil, tj. klikli na tlačítko s nápisem „sledovat" nebo začnou sledovat Profil během Soutěžního období kliknutím na tlačítko s nápisem „sledovat" (dále jen „Účastník").
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni  zaměstnanci, členové orgánů a zástupci Organizátora, jakož i jiné subjekty, které se přímo podílejí na přípravě a řízení Soutěže, ale i osoby, které s uvedenými subjekty trvale spolupracují na jiném základě než je zaměstnanecký poměr.  Dále jsou ze Soutěže vyloučeni  nejbližší členové  rodin výše uvedených osob, tj.  rodiče, potomci, potomci potomků, sourozenci, manželé, rodiče manželů a osoby, které jsou s nimi v adoptivním vztahu.
 3. SledováníProfilu na sociální síti instagram.com je dobrovolné, ale nutné k účasti v Soutěži.
 4. Soutěže se lze zúčastnit pouze osobně,  je nepřijatelné vytvářet Účty a zadávat přihlášky do Soutěž jménem třetích osob. V případě, že Organizátor zjistí, že Účastník se účastní Soutěže prostřednictvím více než jednoho Účtu, je oprávněn vyloučit takového Účastníka ze Soutěže a zbavit Účastníka práva na výhru.
 5. Údaje obsažené na Účtu musí být pravdivé, v souladu se skutečností a podmínkami sociálních sítí facebook.com. Zejména musí být pravdivé jméno a příjmení poskytnuté Účastníkem na sociální síti facebook.com.
 6. Účast v soutěži a související sdílení údajů je zcela dobrovolné.
 7. Účastník Soutěže prohlašuje, že si přečetl Pravidla a zapojením se do Soutěže vyslovuje souhlas s uvedenými Pravidly, zavazuje se k jejich dodržování, jako i k dodržování pravidel sítě Instagram

 

§ 5. Pravidla a průběh Soutěže

 1. Účastník Soutěže je povinen si přečíst Pravidla Soutěže a být s ními v souladu.
 2. Dne 3.6.2019 bude na profilu Kazar na adrese https://www.instagram.com/kazar_cz/ zveřejněn soutěžní post obsahující soutěžní úlohu (dále jen „Soutěžní úloha"). Účastník může během Soutěžního Období splnit Soutěžní úlohu vícekrát, avšak  jeden Účastník může vyhrát v Soutěži pouze jednu výhru.
 3. K účasti v Soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 

  3.1          přihlášení Účastníka na svém Účtu na sociální síti instagram.com, přičemž uživatelský profil a fotografie musí mít veřejný status
  3.2          splnění Soutěžní úlohy formou odpovědi na Soutěžní úlohu v komentáři pod Soutěžním postem obsahujícím Soutěžní Úlohu na sociální síti instagram.com  pod značkou @kazar_cz.

 4. Účastníci mohou zveřejnit splnění Soutěžní úlohy způsobem popsaným v odstavci 3.2. výše do 23:59 dne 13/06/2019.
 5. Soutěžní úloha nesmí obsahovat vulgárnost nebo obsah všeobecně považován za urážlivý, jakož i obsah pornografické povahy nebo takový, který může urazit pocity nebo přesvědčení druhých nebo porušovat práva třetích stran (včetně zejména osobních práv a autorských práv). Soutěžní úlohy, které porušují výše uvedená pravidla, budou ze Soutěže vyloučeny.

 

§ 6. Výhry 

 1. V Soutěži budou uděleny 2 (slovy: dvě) výhry (dále jen „Výhra") ve formě setů výrobků značky Kazar v celkové hodnotě do 12 000 Kč pro dva výherce, z toho celková hodnota jedné výhry pro jednoho výherce bude 6000 Kč.

Příjem získaný z titulu odměny jako výhry a v rámci soutěže podléhá paušální dani ve výši 10%.

 

§ 7. Pravidla výběru Vítězů

 

 1. Soutěž bude hodnocena s náležitou péčí soutěžní Komisí jmenovanou Organizátorm .
 2. Soutěž bude vyhodnocena dne 15.6.2019 v sídle Organizátora.
 3. Komise vybere z Účastníků, kteří splnili podmínky pro účast v Soutěži a zveřejnili Soutěžní úlohy na facebook.com, 2 (slovy: dvě) Soutěžní úlohy, které jsou podle hodnocení Komise nejzajímavější. Při výběru vítězné Soutěžní úlohy Komise zohlední originalitu, vynalézavost a tvořivost Soutěžní úlohy.
 4. Dva Účastníci, jejichž Soutěžní úloha bude vybrána Komisí jako vítězná (dále jen "Vítěz") obdrží výhru  (dále jen „Vítěz").
 5. Vyhlášení výsledků Soutěže se uskuteční nejpozději do 16.6.2019, a to tak, že Organizátor umístí komentář o vítězství pod vítězým Soutěžní úlohu Vítěze.
 6. Vítěz bude též informován o získání Výhry prostřednictvím soukromé zprávy nebo umístěním komentáře pod vítězným příspěvkem na facebook.com.
 7. Vítěz je povinen do 7 (slovy: sedm) dní ode dne oznámení o udělení Výhry v souladu s výše uvedeným odst. 6, zaslat Organizátorovi prostřednictvím e-mailu na adresu pr@kazar.com své údaje: a) jméno a příjmení, b) adresu bydliště c) adresu na území České republiky, na kterou Organizátor zašle Výhru, d) kontaktní telefonní číslo, e) datum narození.
 8. V případě, že Výherce nepošle své údaje v souladu s výše uv. odstavcem 7, ztrácí právo na Výhru, která zůstane k dispozici Organizátorovi.
 9. Organizátor zašle výhru do 30 dnů od okamžiku přijetí údajů Vítěze požadovaných pro zaslání výhry, .
 10. Výherce se nemůže vzdát práva na Výhru ve prospěch třetí osoby.
 11. Výhra udělena v Soutěži nemůže být vyměněna za jinou výhru nebo její peněžní ekvivalent.
 12. Vítěz soutěže, kterému byla udělena Výhra, má právo se vzdát práva na výhru, a to písemným prohlášením zaslaným na adresu Organizátora.  

 

 § 8. Licence 

 1. Vítěz Soutěže po přijetí Výhry uděluje Organizátorovi licenci na používání Soutěžní Práce, které Účastník svou účastí v Soutěži poskytuje Organizátorovi bezúplatně nevýlučnou licenci k užívání Soutěžního úlohy s právem na sublicenci. Organizátor je oprávněn užít Soutěžní úlohu bez územního, množstevního, časového a technologického omezení všemi známými způsoby užití. Licence se uděluje zejména na použití Soutěžní úlohy pro účely zveřejnění na internetových stránkách Organizátora, v tiskovinách (např. propagačních) šířeným Organizátorem, pro reklamní a marketingové účely Organizátora, jeho výrobků a služeb. Organizátor nebude povinen licenci využít a bude oprávněn upravit Soutěžní úlohu jakýmkoli způsobem pro své potřeby.Účastník soutěže se zavazuje neuplatňovatsvá osobní práva vůči Organizátorovi a povoluje Organizátorovi šíření Soutěžní úlohy bez uvedení jména a příjmení Účastníka.
 2. Účastník Soutěže splněním Soutěžní úlohy prohlašuje, že je autorem Soutěžní úlohy a že jím odeslaná Soutěžní úloha neporušuje práva třetích stran, zejména právo autorské V případě, že vyjde najevo, že Účastník Soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo jiná práva vyplývající z duševního vlastnictví, je za takové porušení plnění odpovědný.

 

§ 8. Osobní údaje 

Na základě čl. 13 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné Nařízení o Ochraně Údajů), Organizátor informuje, že:

 1. Správcem osobních údajů Účastníků soutěže je Organizátor. Ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů semůže každý Účastník soutěže kontaktovat Organizátora písemně na korespondenční adrese: Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika nebo inspektora ochrany osobních údajů Organizátora na adrese: iod@kazar.com.
 2. Osobní Údaje Účastníků Soutěže budou zpracovány pro potřeby související s realizací Soutěže a pro daňové účely.  
 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účast v soutěži.
 4. Osobní údaje Účastníků soutěže budou uchovávány až do vyhodnocení Soutěže a osobní údaje Vítězů soutěže budou uchovávány pro potřeby účetnictví maximálně 5 let.
 5. Osobní údaje Vítězů  Soutěže budou postoupeny společnostem, které obsluhují Organizátora v oblasti ICT, zabývajícím se realizací služeb v rámci dodávání výher a subjektům oprávněným podle zákona. Osobní údaje Účastníků nebudou převáděny do třetích zemí.
 6. Každý Účastník Soutěže má právo požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním údajům,  jejich opravu (upřesnění), převod a odstranění. Účastník Soutěže může rovněž uplatnit  právo na omezení zpracování svých údajů.
 7. V souvislosti s tím, jak Organizátor zpracovává osobní údajeÚčastníků, mají Účastníci právo podat stížnost prostřednictvím Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Na základě osobních údajů Účastníků nebude Organizátor provádět automatizovaná rozhodnutí vůči Účastníkům Soutěže, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.
 9. Zapojením do Soutěže uděluje Účastník soutěže Organizátorovi dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení (nebo uživatelské jméno v síti Facebook), případně adresa bydliště, u Vítěze dále pak údaje v rozsahu dle článku 7 odst. 7 těchto Pravidel, a to pro účely evidence Účastníků Soutěže, vyhlášení výsledků Soutěže, zveřejnění informace o výsledcích Soutěže a využití v propagačních materiálech Organizátora, na jeho internetových stránkách a v jeho provozovnách, případně pro účely zaslání Výhry.

 

§ 9. Reklamační řád 

 1. Reklamace týkající se záležitostí spojených se Soutěží mohou být Organizátorovi  zaslány e-mailem na adresu pr@kazar.com po celou dobu trvání Soutěže a v termínu do 30 dnů po ukončení Soutěže.
 2. Stížnost musí obsahovat podrobný popis čeho se týká tak, aby mohla být řádně vyřízena a poskytnuta stěžovateli odpověď. Ve stížnosti je rovněž potřeba uvést jméno a příjmení stěžovatele a e-emailovou adresu, na kterou bude odpověď na stížnost zaslána.
 3. Stížnosti budou projednány do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne obdržení stížnosti Organizátorem. Stěžovatel bude informován o výsledku projednání stížnosti prostřednictvím e-mailu na adresu, ze které byla stížnost odeslána, případně na jinou emailovou adresu uvedenou stěžovatelem ve stížnosti.

 

§ 10. Závěrečná ustanovení 

 1. Pravidla Soutěže jsou k dispozici na stránce profilu @kazar_cz (při soutěžním postu) a v sídle Organizátora.
 2. Všechny informace o Soutěži je rovněž možné získat kontaktováním Organizátora na e-mailové adrese pr@kazar.com.