Pravidla propagační akce Get married with Kazar

Podmínky propagační akce „Get married with Kazar”

 

§ 1 Obecná ustanovení

 

 1. Pravidla definují zásady propagační akce pod názvem "Get married with Kazar" (dále jen "Propagační Akce").
 2. Pořadatelem propagační akce je Kazar Footwear Společnost s ručením omezeným se sídlem v Przemyślu na ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zapsána do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, XII obchodního oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000132965 se základním kapitálem ve výši 150.000 PLN s daňovým identifikačním číslem NIP: 795 15 32 361, IČO: 651500282; BDO: 000030990 (dále jen "Organizátor").

  Kontaktní údaje:

  1. poštovní adresa:

   Kazar Footwear Spol. s r. o.

   ul. Lwowska 154

   37-700 Przemyśl

  2. e-mailová adresa: customercare@kazar.com
  3. telefonní číslo Zákaznického servisu: +48 16 677 60 00, dostupné od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00, v pátek od 9:00 do 20:00 a v sobotu od 10:00 do 18:00 (sazba jako za běžný telefonní hovoru, podle tarifního balíčku poskytovatele služeb používaného Účastníkem).


 3. Propagační kampaň je součástí marketingových aktivit Organizátora, jejichž cílem je propagovat produkty značky Kazar.
 4. Propagační akce se uskutečňuje ve všech firemních buticích společnosti Kazar na území Polské republiky (dále jen "firemní butiky") a internetového obchodu organizátora, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.kazar.com/pl/obchod dále jen "internetový obchod"), s výjimkou outletových prodejen Seznam firemních butiků je k dispozici na internetové adrese: www.kazar.com/pl/obchod.
 5. Propagační kampaň začíná 15. února 2019 v 00:01 a trvá do 28. února 2019 do 23:59 nebo do vyčerpání Akčního zboží nebo vonných tyčinek Kazar Home Fragrance. V případě nákupu v Online obchodě je rozhodujícím termínem pro účast v propagační akci datum zadání objednávky v souladu s pravidly Online obchodu, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.kazar.com/pl/obchod v záložce "Pravidla".
 6. Účastníkem Propagační akce může být fyzická osoba, která má nejméně 13 let, jednak že pokud tato osoba nedovršila 18 let, vyžaduje se souhlas jejího zákonného zástupce, pokud nemá plnou právní způsobilost v průběhu konání Propagační akce uvedené v odst. 5 tohoto paragrafu, jako Spotřebitel ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, tj. fyzická osoba, která vykonává právní činnost s podnikatelem, která není přímo spojena s jeho podnikatelskou nebo odbornou činností, nakoupí v internetovém obchodě (dále jen "Účastník").

 

§ 2 Zásady propagační akce

 1. Propagační akce se vztahuje na zboží uvedené v Příloze č. 1 k těmto Pravidlům, které nabízí organizátor v aktuálním prodeji ve firemních buticích a internetovém obchodě (dále jen "Akční zboží"). Organizátor nezaručuje, že firemních buticích a internetovém obchodě bude dostupné veškeré Akční zboží.
 2. Propagační kampaň se nevztahuje na jiné zboží nabízené organizátorem pro běžný prodej ve firemních buticích společnosti a v internetovém obchodě než vyjmenované Akční zboží.
 3. Během propagační kampaně má právo prvních 100 Účastníků, kteří si zakoupili jeden Akční produkt ve firemním butiku, nabízený organizátorem v aktuálním prodeji, koupit 1 vonnou tyčinku Kazar Home Fragrance s indexovým číslem 900.CV.3.1 za cenu 1 (jedna) koruna, s výhradou, že výše uvedená cena platí pouze pro 1 kus vonných tyčinek bez ohledu na množství Akčního zboží zakoupeného v rámci jedné transakce. Limit 100 Účastníků je společný pro všechny firemní prodejny.
 4. Během propagační kampaně má právo prvních 100 Účastníků, kteří si zakoupili jeden Akční produkt v internetovém obchodě, nabízený Organizátorem v aktuálním prodeji, koupit 1 vonnou tyčinku Kazar Home Fragrance s indexovým číslem 900.CV.3.1 za cenu 1 (jedna) koruna, s výhradou, že výše uvedená cena platí pouze pro 1 kus vonných tyčinek bez ohledu na množství Akčního zboží zakoupeného v rámci jedné transakce
 5. Každý účastník se může účastnit propagační akce opakovaně, vždy když splní podmínky účasti v Propagační akci stanovené v těchto Pravidlech. 
 6. Množství Akčního zboží dostupného v rámci Propagační akce je omezené.
 7. Propagační akce není slučitelná s jinými propagačními akcemi.
 8. Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím Online obchodu v rámci Propagační akce a související s tím vrácením zboží a přijatých plateb podléhá podmínkám odstoupení od smlouvy a náhradě vyplývající ze zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů a pravidlech Online obchodu. Informace o způsobu a době uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím Online obchodu spolu se vzorem prohlášení o odstoupení a nákladů na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Pravidlech Online obchodu a přílohách č. 1 a 2 k pravidlům Online obchodu, které je k dispozici na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod na kartě "Pravidla".

 

 

§ 3 Místo a způsob předkládání stížnosti

 

 1. Stížnosti týkající se Propagační akce mohou být podány přímo ve Firemním Butiku Kazar během otevírací doby, zasláním oznámení o stížnosti na adresu Zákaznického centra organizátora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Zákaznické centrum, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl s poznámkou "Reklamace reklamní akce Get married with Kazar" nebo e-mailem na adresu customercare@kazar.com nebo telefonicky na telefonním čísle Zákaznického centra +48 16 677 60 00, dostupné od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00, v pátek od 9:00 do 20:00 v sobotu od 10:00 do 18:00 (sazba jako za běžný telefonní hovor, podle tarifního balíčku poskytovatele služeb používaného účastníkem).
 1. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala zejména: jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, na kterou má být zaslána odpověď na stížnost, pokud si stěžovatel přeje dostat odpověď na stížnost prostřednictvím e-mailu, popis případu, ke kterému se stížnost vztahuje, jakož i způsob, jakým si stěžovatel přeje být informován o způsobu, jakým bude stížnost zvážena.
 2. Projednání stížnosti a odpověď jakým způsobem dojde k jejímu projednání se uskuteční do 14 dnů ode dne obdržení stížnosti Organizátorem. Odpověď na stížnost bude poskytnuta způsobem a v souladu s kontaktními údaji poskytnutými stěžovatelem v oznámení o stížnosti.

                     


§ 4 Závěrečná ustanovení

 

 1. Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito Pravidly, se použijí ustanovení Občanského zákoníku a dalších platných zákonů, zejména zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů a smlouvách uzavřených prostřednictvím Internetového obchodu jak rovněž ustanovení Pravidel online obchodu. Pravidla online obchodu jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách online obchodu na adrese www.kazar.com/pl/obchod na kartě "Pravidla" v podobě, která umožňuje získat, reprodukovat a zaznamenat obsah Pravidel online obchodu pomocí systému informatického systému použitého účastníkem, a také na adrese sídla pořadatele a jednotlivých firemních buticích.
 2. Pořadatel ctí veškerá práva účastníků stanovená v ustanoveních platných právních předpisů, zejména těch, která jsou stanovena v ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (konsolidovaný text Dz. U. z roku 2018, položka 1025) a zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (konsolidovaný text Dz. U. z roku 2017 pol. 683). Ustanovení těchto Pravidel nevylučuje ani neomezuje žádná práva Účastníka vyplývající z ustanovení zákona.
 3. Obsah těchto předpisů je k dispozici zdarma ve Firemních buticích a na internetových stránkách Online obchodu na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/pravidla-propagacni-akce-get-married-with-kazar.html
 4. Pravidla jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce ve formě, která umožňuje získávat, reprodukovat a zaznamenávat obsah těchto předpisů prostřednictvím systému informatického systému používaného Účastníkem.
 5. Pravidla jsou platná od 15. února 2019.


Příloha č. 1 k Pravidlům propagační kampaně "Get married with Kazar"

1

28943-L0-00

2

28943-01-N2

3

28943-01-00

4

37047-01-00

5

37047-01-02

6

36927-05-02

7

36927-05-00

8

39510-01-02

9

39510-01-00

10

37049-01-00

11

37049-01-02

12

39125-01-01

13

39125-01-03

14

39125-01-13

15

16278-01-01

16

32000-01-13

17

32000-01-B3

18

37023-01-01

19

37023-01-03

20

37445-11-13

21

38199-01-B2

22

41872-01-01

23

41872-01-03

24

41872-01-12

25

41875-01-01

26

41875-01-03

27

41893-TK-03

28

41894-TK-03

29

33136-TK-01

30

33136-TK-03

31

38185-01-01

32

38513-11-12

33

38513-11-13

34

39114-01-12

35

39114-01-51

36

39117-01-03

37

41418-01-12

38

41418-01-13

39

41421-TK-05

40

45052-01-00