Pravidla propagacni akce Plážové tašky

Pravidla Propagační Akce
„Plážové tašky“

 

§ 1 Obecná ustanovení 

 1. Pravidla definují zásady propagační akce pod názvem "Plážové tašky" (dále jen "Propagační Akce").
 2. Pořadatelem propagační akce je Kazar Group Společnost s ručením omezeným se sídlem v Przemyślu na ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zapsána do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, XII obchodního oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000132965 se základním kapitálem ve výši 150.000 PLN s daňovým identifikačním číslem NIP: 795 15 32 361, IČO: 651500282; BDO: 000030990 (dále jen "Organizátor").

  Kontaktní údaje:

  1. poštovní adresa:

   Kazar Group Sp. z o. o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. e-mailová adresa: customercare@kazar.com
 3. Propagační kampaň je součástí marketingových aktivit Organizátora, jejichž cílem je propagovat produkty značky Kazar.
 4. Propagační akce se koná v online obchodě Organizátora, který je dostupný na internetových stránkách společnosti https://www.kazar.com/pl/obchod (dále jen: Online obchod”).
 5. Propagační akce začíná dne 9. července 2019 v 00:01 a trvá do 31. července 2019 do 23:59.  V případě nákupu v Online obchodě je rozhodujícím termínem pro účast v propagační akci datum zadání objednávky v souladu s pravidly Online obchodu, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti https://www.kazar.com/pl/obchod v záložce "Pravidla".
 6. Účastníkem Propagační akce může být fyzická osoba, která má nejméně 13 let, jednakže pokud tato osoba nedovršila 18 let, vyžaduje se souhlas jejího zákonného zástupce, pokud nemá plnou právní způsobilost v průběhu konání Propagační akce uvedené v odst. 5 tohoto paragrafu, jako Spotřebitel ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, tj. fyzická osoba, která vykonává právní činnost s podnikatelem, která není přímo spojena s jeho podnikatelskou nebo odbornou činností, nakoupí ve firemním butiku nebo v internetovém obchodě (dále jen "Účastník").

 

§ 2 Zásady propagační akce

 1. Účastníci by se měli před účastí v Propagační akci seznámit s Pravidly.
 2. Propagační akce se vztahuje pouze na tašky Kazar nacházející se v aktuální nabídce Internetového obchodu s indexy: 34310-PR-48; 34310-PR-99; 34322-TK-87; 43629-TK-00; 43629-TK-03; 43634-TK-00; 43634-TK-03; 43634-TK-36; 43634-TK-60; 43642-TK-36; 43642-TK-99; 46846-TK-25; 46848-TK-03; 46849-TK-09; 46850-TK-01 (v další časti zvané „Akčním zbožím”).
 3. Podmínkou účasti v Propagační akci je, v průběhu trvání Propagační akce, zakoupení v rámci jedné transakce zboží značky Kazar nacházejícího se v aktuální nabídce Internetového obchodu (dále jen „Zboží“) v celkové výši nejméně 2000 Kč (jedná se o minimální celkovou cenu k platbě na jedné účtence nebo na jedné faktuře, pokud účastník požádal pořadatele o vystavení faktury). Zboží nepředstavují Dárkové karty Kazar Gift Card.
 4. Účastník, jenž v průběhu trvání Propagační akce splní podmínku uvedenou v odst. 3 výše, má právo k nákupu jednoho akčního zboží za cenu 299 (dvě stě devadesát devět) korun v případě: 34310-PR-48; 34310-PR-99; 34322-TK-87 nebo 599 (pět set devadesát devět) korun v případě 43629-TK-00; 43629-TK-03; 43634-TK-00; 43634-TK-03; 43634-TK-36; 43634-TK-60; 43642-TK-36; 43642-TK-99; 46846-TK-25; 46848-TK-03; 46849-TK-09; 46850-TK-01.
 5. Možnost nákupu Akčního zboží bude dostupná v průběhu dokončení objednávky v košíku.
 6. Množství Akčního zboží v rámci Propagační akce je omezeno.
 7. Propagační akce může být spojena s jinými Propagačními akcemi, slevami.
 8. Nákup Zboží v rámci jedné transakce v celkové hodnotě představující násobek 2000 korun neopravňuje k nákupu násobku Akčního zboží v akční ceně.
 9. Rozdíl v nominální ceně Akčního zboží od propagační ceny nemůže být vyměněn za hotovost vcelku nebo z části nebo za dárkovou kartu Kazar Gift Card.
 10. Pokud v důsledku odstoupení od smlouvy klesne celková částka Zboží na dané účtence nebo faktuře pod 2 000 Kč, ztrácí Účastník právo na nákup Akčního zboží za cenu 299 Kč (dvě stě devadesát devět devět) korun nebo 599 Kč (pět set devadesát devět devět) korun. Ve výše uvedeném případě bude účastník povinen, podle svého rozhodnutí: vrátit Akční zboží nebo zaplatit plnou cenu Akčního zboží. Plná cena Akčního zboží je: 34310-PR-48 – 1090 Kč; 34310-PR-99 – 1090 Kč; 34322-TK-87 – Kč; 43629-TK-00 – 1190 Kč; 43629-TK-03 – 1190 Kč; 43634-TK-00 – 1390 Kč; 43634-TK-03 – 1390 Kč; 43634-TK-36 – 1390 Kč; 43634-TK-60 – 1390 Kč; 43642-TK-36 – 1990 Kč; 43642-TK-99 – 1990 Kč; 46846-TK-25 – 1190 Kč; 46848-TK-03 – 1390 Kč; 46849-TK-09 – 1390 Kč; 46850-TK-01 – 1190 Kč .

 

§ 3 Místo a způsob předkládání stížnosti

 1. Stížnosti týkající se Propagační akce mohou být podány přímo ve Firemním Butiku během otevírací doby, zasláním oznámení o stížnosti na adresu Zákaznického centra organizátora: Kazar Group Sp. z o.o., Zákaznické centurm, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl s poznámkou "Reklamace reklamní akce  Plážové tašky" nebo e-mailem na adresu customer@kazar.com.
 2. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala zejména: jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, na kterou má být zaslána odpověď na stížnost, pokud si stěžovatel přeje dostat odpověď na stížnost prostřednictvím e-mailu , popis případu, ke kterému se stížnost vztahuje, jakož i způsob, jakým si stěžovatel přeje být informován o způsobu, jakým bude stížnost zvážena.
 3. Projednání stížnosti a odpověď jakým způsobem dojde k jejímu projednání se uskuteční do 14 dnů ode dne obdržení stížnosti Organizátorem. Odpověď na stížnost bude poskytnuta způsobem a v souladu s kontaktními údaji poskytnutými stěžovatelem v oznámení o stížnosti.
 4. V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů ), Úř. věst. UE L 119/1 ze dne 4. května 2016 (dále jen „GDPR“), tímto oznamujeme, že:
  1. Správcem osobních údajů Účastníka, který předložil reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci, je Kazar Group Sp. z o.o. Ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů se může každý Účastník kontaktovat písemně na adrese: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl nebo s naším úředníkem pro ochranu údajů na adrese: iod@kazar.com;
  2. Osobní údaje Účastníka, předkládajícího reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci, budou zpracovány pro účely související s posouzením reklamace a informování o výsledku jejího posouzení;
  3. Předání osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné k podání reklamace a jejího posouzení pořadatelem;
  4. Právním základem pro zpracování osobních údajů Účastníka, který podal reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci, je čl. 6 odst. 1 písm. 1 a) (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. 1 f) GDPR (oprávněný zájem správce)
  5. Osobní údaje Účastníka, podávajícího reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci, budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k projednání reklamace a informování o jejím výsledku a po dobu 5 let pro účely vyplývající ze zákona, včetně těch, které vyplývají ze zákona o účetnictví a promlčecí lhůty nároků.
  6. Osobní údaje Účastníka, který podává reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci, mohou být převedeny na třetí osoby spolupracující s Organizátorem při posuzování reklamací, včetně subjektů poskytujících právní služby. Tyto osobní údaje nebudeme přenášet do třetích zemí.
  7. Každý účastník, který podá reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci, má právo požadovat od nás přístup ke svým údajům, jejich upřesnění (opravu), převod a odstranění, jakož i právo omezit zpracování údajů.
  8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů z naší strany nás mají Účastníci, kteří podávají reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci, právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  9. Na základě Vašich osobních údajů nebudeme vůči Účastníkovi podávajícího reklamaci v souvislosti s účastí v Propagační akci podnikat automatizovaných rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování. 

 

§ 4 Závěrečná ustanovení

 1. Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito Pravidly, se použijí ustanovení Občanského zákoníku a dalších platných zákonů, zejména zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů a smlouvách uzavřených prostřednictvím Internetového obchodu jak rovněž ustanovení Pravidel online obchodu. Pravidla online obchodu jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách online obchodu na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod na kartě "Pravidla" v podobě, která umožňuje získat, reprodukovat a zaznamenat obsah Pravidel online obchodu pomocí systému informatického systému použitého účastníkem, a také na adrese sídla pořadatele a jednotlivých firemních buticích.
 2. Pořadatel ctí veškerá práva účastníků stanovená v ustanoveních platných právních předpisů, zejména těch, která jsou stanovena v ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (konsolidovaný text Dz. U. z roku 2018, položka 1025) a zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (konsolidovaný text Dz. U. z roku 2017 pol. 683). Ustanovení těchto Pravidel nevylučuje ani neomezuje žádná práva Účastníka vyplývající z ustanovení zákona.
 3. Obsah těchto Pravidel je k dispozici bezplatně ve Firemních buticích a na internetových stránkách Internetového obchodu v záložce "Pravidla Propagační akce Plážové tašky ".
 4. Pravidla jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce ve formě, která umožňuje získávat, reprodukovat a zaznamenávat obsah těchto předpisů prostřednictvím systému informatického systému používaného Účastníkem.
 5. Tato pravidla platí ode dne 9. července 2019.