Reklamace a platforma RSO

REKLAMACE – uplatnění práv z vad zboží

Pokud se kvalita zakoupeného produktu ukáže jako neuspokojivá, máte právo podat reklamaci a uplatnit svá práva z vadného plnění. Jsme odpovědní za dodávku výrobků bez jakýchkoliv fyzických a právních vad. Zavazujeme se, že v případě jakýchkoli vad produktů, které jsme prodali, vynaložíme veškeré úsilí na udržení úrovně důvěry, kterou jste v nás vložili.

Odpovědnost a její rozsah za vady výrobku je upravena v zákoně č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

JAK UPLATNIT REKLAMACI

Reklamaci můžete zaslat písemně na adresu zákaznického centra společnosti Kazar:

Kazar Group Sp. z o.o.
Péče o zákazníky
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
Polsko

S uvedením "Reklamace"

Pro hladký průběh reklamačního řízení je vhodné v reklamaci uvést zejména následující informace:

 • Vaše celé jméno,
 • korespondenční adresu a e-mailovou adresu, na kterou chcete obdržet odpověď na Vaši reklamaci - jestliže si přejete obdržet odpověď e-mailem, telefonní číslo – jestliže si přejete obdržet odpověď sms
 • datum zakoupení výrobku,
 • typ produktu, kterého se reklamace týká,
 • přesný popis vady a datum, kdy byla zjištěna,
 • Vaše požadavky na vyřízení reklamace a způsob, jakým byste chtěli být informováni o průběhu reklamace (tj. e-mailem nebo SMS).

Žádáme, abyste současně s reklamaci zaslali vadný produkt a doklad o jeho koupi. Může se jednat například o kopii účtenky nebo faktury, výpis z účtu nebo jiný důkaz, který nám pomůže určit takové údaje, jako je datum prodeje, typ prodaného výrobku a cena.

K podání reklamace můžete použít reklamační formulář.

Reklamační formulář.pdf

Použití uvedeného formuláře však není nezbytné. Jedná se pouze o vzor, který lze použít při podání reklamace.

Pokud se rozhodnete reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu společnosti Kazar, můžete to provést několika jednoduchými kroky:

Reklamace

Zajistěte vhodnou ochranu zboží před poškozením při přepravě. Prosíme, aby bylo zboží, které je předmětem reklamace, zasláno kompletní, čisté, suché a v souladu s obecnými hygienickými zásadami.

 

Odešlete zásilku na adresu:

Kazar Group Sp. z o.o.
Péče o zákazníky
ul. Lwowska 154

37-700 Przemyśl
Polsko

S označením "Reklamace"

 

Své reklamace týkající se Newsletter a dalších elektronických služeb, včetně chyb v provozu online obchodu, můžete podávat e-mailem na adresu: customercare@kazar.com.

Tyto reklamace na Newsletter či elektronické služby by měly obsahovat: popis  vady či chyby, e-mailovou adresu uvedenou při registraci zákaznického účtu nebo v objednávkovém formuláři nebo rezervaci a e-mailovou adresu nebo poštovní adresu, na kterou by Vám měla být zaslána odpovědět na reklamaci, pokud budete chtít obdržet odpověď na reklamaci Newletteru či další elektronické služby na e-mailovou adresu, která je odlišná od e-mailové adresy zadané při registraci zákaznického účtu nebo v objednávkovém formuláři nebo rezervaci.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Odpovídáme za to, že Vámi zakoupený produkt nemá při převzetí vady. Zboží má vady, zejména pokud nemá vlastnosti sjednané nebo oprávněně očekávatelné, nehodí se k obvyklému či sjednanému účelu, neodpovídá množství, míra nebo jakost zakoupené věci nevyhovuje požadavkům právních předpisů nebo neodpovídá sjednané jakosti. V případě, že zboží při převzetí neodpovídá výše uvedeným požadavkům, máte tyto práva:

-       požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené,
-       pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti;
-       na bezplatné odstranění vady,

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, pokud Vám prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit či v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí spotřebního zboží v 24 měsíční záruční době. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 

Ve lhůtě 24 měsíců můžete zakoupené zboží reklamovat a požadovat dle vlastní volby:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy: 

-    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
-    odstranění vady opravou věci, nebo
-    přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
-    odstoupení od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy:

-       odstranění vady (vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci),
-       přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Jestliže se u zboží po opravě objeví opakovaně odstranitelná vada (tedy v případě třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrté reklamace pro odlišné vady) nebo se u zboží vyskytnou nejméně tři (či více) vady současně, můžete požadovat:

-       přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
-       výměnu zboží, nebo
-       odstoupit od smlouvy.

 

Provedenou volbu nároku z vad nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Regulace této odpovědnosti je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., zákoně o ochraně spotřebitele.

Nezvolíte-li své právo z podstatného porušení smlouvy společně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu poté, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

ZÁSADY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

Všechny reklamace jsou řešeny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele.

Na Vaši reklamaci Vám odpovíme obratem, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data reklamování zboží, zasláním informace o uznání nebo neuznání reklamace nebo informace o tom, že k posouzení reklamace je nutný názor odborníka a prodlouží se z toho důvodu lhůta posouzení reklamace.

Reklamace je vyřizována v souladu se lhůtami uvedenými v ustanoveních zákona č. 634/1992 Sb., zákoně o ochraně spotřebitele.

Reklamace musí být posouzena a vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující může souhlasit s prodloužením výše uvedených lhůt tak, že prodávajícímu předloží prohlášení, ve kterém jednoznačným způsobem uvede prodlouženou lhůtu vyřízení reklamace a uplatnění nároku kupujícího.

O výsledku reklamačního řízení Vás budeme informovat formou sms či emailem, v souladu s přáním uvedeným v reklamačním formuláři.

 

MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMAC

Prodávající tímto kupujícího spotřebitele informuje v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je také možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelé v České republice mohou pro mimosoudní způsob řešení sporů a nároků na náhradu škody využít orgán České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,   Praha 2, PSČ: 120 00, ID č. 000 20 869, webové stránky: www.coi.cz nebo https://adr.coi.cz/cs  nebo Euroepan Consumer Center Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, webové stránky: http: // www.evropskyspotrebitel.cz, což je kontaktní místo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení sporů spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a Směrnice 2009/22 / ES (nařízení o ODR spotřebitelů).

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu dále vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Spotřebitelé mohou využít i následujících mimosoudních prostředků při řešení sporů:

 1. Síť evropských spotřebitelských center pomáhá při řešení přeshraničních sporů. Další informace o mimosoudních způsobech řešení stížností a nároků a pravidlech o přístupu k těmto postupům pod vaší jurisdikcí naleznete na adrese:
  https://konsument.gov.pl/en/ecc-in-europe/ nebo https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en
 2. Spotřebitelé mohou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení sporů v oblasti spotřebitelských sporů používat platformu pro řešení sporů online (platforma pro online řešení sporů) a kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a Směrnice 2009/22 / ES (nařízení o spotřebitelské RSO). Evropská platforma pro online řešení sporů má napomáhat nezávislému, nestrannému, transparentnímu, účinnému, rychlému a spravedlivému urovnání sporů online mezi spotřebiteli a obchodníky, pokud jde o smluvní závazky vyplývající ze smluv o prodeji nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli žijícími v Evropské unii a podniky založenými v Evropské unii.

Elektronický odkaz na platformu RSO je www.ec.europa.eu/consumers/odr

Dovolujeme si Vám rovněž připomenout, e-mailovou adresu firmy Kazar Group Sp. z o.o.: customercare@kazar.com

 1. Využití mimosoudních prostředků pro řešení sporů je dobrovolné a může proběhnout, pokud s tím obě strany souhlasí.

Navíc můžete využít následující mimosoudní prostředky pro řešení stížností a reklamací:

 1. Můžete podat žádost o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu prostřednictvím příslušného Regionálního inspektorátu pro obchodní normy (Krajská Obchodní Inspekce): 
 2. Můžete zaslat stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu, který působí u Asociace regionálních inspektorátů pro obchodní normy, žádost o vyřešení sporu vyplývajícího ze smlouvy. Seznam stálých spotřebitelských rozhodčích soudů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
 3. O bezplatnou právní pomoc můžete požádat veřejného ochránce práv pro veřejnost nebo spotřebitele nebo sociální organizaci zabývající se ochranou spotřebitele, například Federací Spotřebitelů (Federacja Konsumentów). www adresa: www.federacja-konsumentow.org.pl.