HÚSVÉTI STARBUCKS NYEREMÉNYJÁTÉK

     LEGJOBB BARÁT NYEREMÉNYJÁTÉK -

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

   

A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem a Facebookhoz.

A nyereményjáték szervezője: Petrányi & Széll PRovocative Communications Kft. (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 50. I. em. 14., cégjegyzékszám: 01 09 275220, adószám: 25438402242, a továbbiakban: „Szervező”).

A nyereményjáték neve: LEGJOBB BARÁT NYEREMÉNYJÁTÉK

A nyereményjáték időtartama: a nyereményjáték 2019. június 3. 12:00 órától 2019. június 13. 24:00 óráig tart.

Sorsolás: 2019. június 14.

Eredményhirdetés: 2019. június 14.

 

A nyereményjáték leírása:

A játékban kizárólag valós Facebook profillal rendelkező személyek nevezhetnek.

A játék helye a Kazar Hungary Kft. (1027 Budapest. Horvát u. 14-24. 4. em.) által üzemeltetett Kazar márkaüzletek magyarországi Facebook oldalán 2019. június 3. 12:00 órakor feltöltött poszt (a továbbiakban: „Poszt”).

A játék lényege, hogy a játékos a Kazar webáruházából (https://www.kazar.com/) válasszon egy tetszőleges terméket, amellyel szívesen meglepné egy általa választott barátját, a választott termék linkjét ossza meg a játék poszt alatti hozzászólás mezőben egy rövid magyarázattal, hogy miért az adott linken szereplő termék lenne a tökéletes ajándék a barátja számára. 

Egy Facebook felhasználói profil egy hozzászólással vehet részt a játékban. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ugyanattól a felhasználótól érkező hozzászólások közül a régieket törölje, így a hozzászólások mennyisége nem növeli az esélyét a nyereményre.  

A sorsoláson azok a 2019. június 3. 12:00 órától 2019. június 13. 24:00 óra között elküldött hozzászólások vesznek részt, amelyeket valós Facebook profillal rendelkező személyek osztanak meg kizárólag a játékról szóló poszt alatti hozzászólásokban, és a szerepel bennük egy Kazar webáruház egy termékére mutató link, valamint a választás rövid indoklása.

A hozzászólások közül, a Szervező által megbízott zsűri véletlenszerű sorsolással, a commentpicker.com weboldalon választja ki a két szerencsés nyertest.

A nyereményjátékot a szervező a Kazar Instagram oldalán is meghirdeti. A két csatornán egyidőben futó játékok külön nyereményjátéknak minősülnek, így egy játékos mindkét csatornán játszva nagyobb eséllyel kerül a nyertesek közé.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egy Facebook profil csak egy játékban lehet nyertes. Amennyiben mind a Facebook mind az Instagram oldalon meghirdetett nyereményjátékban ugyanaz a Facebook profil kerül kisorsolásra, a Szervező az időben később tartott sorsolásnál pótnyertest hirdet.

Részvételi feltételek: A játékra kizárólag nagykorú, magyarországi postázási címmel rendelkező természetes személy jelentkezhet saját publikus Facebook felhasználói névvel és profillal.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve Kazar Hungary Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sértő hozzászólásokat törölje, és az ezeket közzétevő játékosokat pedig kizárja a játékból. 

Amennyiben egy játékos súlyosan megsérti a játékszabályokat, a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az adott játékost a nyereményjátékból kizárja.

 

Nyeremények: 

Nyeremény: nyertesenként 2 db szabadon választható termék (a Limited Edition kollekcióba tartozó termékek kivételével) a Kazar webáruház kínálatából (https://www.kazar.com/)

Nyertesek száma: 2 személy

Pótnyertest a Szervező nem hirdet.

A nyeremény készpénzre nem váltható, ki nem cserélhető és harmadik személyre át nem ruházható.

A Szervezőt a Nyereményekkel kapcsolatban azok postai úton történő kézbesítésén túl felelősség nem terheli.

 

Nyertesek értesítése:

A nyertes hozzászólások küldőinek nevét az eredményhirdetés napján a Szervező megjeleníti a játékról szóló Facebook Poszt hozzászólási mezőjében. A Szervező ezen felül Facebook üzenetben is értesíti a nyertes képek küldőit a nyereményről, és megkéri őket, hogy az értesítéstől számított három napon belül küldjék el a nyereményként választott két termék modellszámát és méretét, valamint a postázási címet, amelyre a választott nyeremény termékeket kézbesítheti. A nyertesek nyereményét a Szervező a nyertesekkel való egyeztetést követően a privát üzenetben megadott címre postáztatja.

A nyertesek a nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező Facebook felhasználói nevüket a Kazar Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kazarHUN/) nyilvánosságra hozza, továbbá kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

Adatvédelem:

A Kazar Hungary Kft. (1027 Budapest. Horvát u. 14-24. 4. em.); továbbiakban: „Adatkezelő”) a játékosok lent megjelölt személyes adatait a lent meghatározott célból a játékosok önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a lent meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A játékos a nyereményjátékokban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a játékos Facebook felhasználói nevét nyilvánosságra hozza a Kazar Magyarország hivatalos Facebook oldalán. A játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a nyertessé váló játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a nyeremény postázásához szükséges adatait, az a nyereményjátékból való kizárásához, így a nyeremény elvesztéséhez vezet.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a játékos kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a játékos a nyereményjátékban történő részvétel során, önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – úgy mint facebook felhasználói név, név, e-mail cím, postázási cím, képmás (a továbbiakban „Személyes Adat”).

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogosult a játékosok Személyes Adatait a nyereményjátékban történő részvétel és a nyeremények postázása céljából kezelni.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a játékosok Személyes Adatainak kezelése során a Petrányi & Széll PRovocative Communications Kft-t (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 50. I. em. 14., cégjegyzékszám: 01-09-937400, adószám: 22649562-2-43) mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az adatkezelésre vonatkozó önálló döntéseket nem hozhat.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a játékosok Személyes Adatait a nyeremények postázásáig jogosult kezelni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a játékosok Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a Játékosok Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a játékosokat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják alábbi levelezési címre küldött postai levélben (AmRest Kávézó Kft., 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. 9. em.).

Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint a játékos: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, (ii) kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és (iv) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az nyereményjátékot bármikor kiegészítse, módosítsa vagy törölje.

 

Close
CHANGE IN THE REGULATIONS
As of 06.08.2019 there will be change in the regulations that apply to the Kazar online store. Please check the changes.