Regulamin "20% off na drugi produkt"

Regulamin Akcji promocyjnej

"20% off na drugi produkt”

 

 
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „20% off na drugi produkt” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 150 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwana dalej „Kazar”.

       Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

        Kazar Footwear Sp. z o.o.
        ul. Lwowska 154
        37-700 Przemyśl

  1. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.combok@kazar.com
  2. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 3. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ustępie 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu Towaru Promocyjnego w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 1. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach firmowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży, z wyłączeniem sklepów outletowych (zwanych dalej „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 25 października 2017 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 29 października 2017 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 2 Zasady i warunki Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są następujące towary, oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym, z wyłączeniem sklepów outletowych (zwane dalej „Towarem Promocyjnym”):

  1. obuwie damskie,
  2. obuwie męskie,
  3. torebki tekstylne,
  4. torebki damskie,
  5. teczki męskie.
  

 1. Akcją promocyjną nie są objęte towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym inne niż Towary Promocyjne. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji co najmniej dwóch Towarów Promocyjnych pochodzących z bieżącej oferty Kazar, których cena nie została objęta obniżką.
 3. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupi w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji co najmniej dwa Towary Promocyjne, pochodzące z bieżącej oferty Kazar, których cena nie została objęta obniżką jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% od ceny sprzedaży drugiego (tańszego lub w tej samej cenie) i kolejnych Towarów Promocyjnych.
 4. Akcja promocyjna łączy się z innymi promocjami tylko w przypadkach i na zasadach określonych w ustępach 6 i 7 poniżej.
 5. Uczestnik, który skorzystał z Akcji promocyjnej „20% off na drugi produkt” jest uprawniony do otrzymania bonu wartościowego Kazar, zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej „Trend Hunt”, jeśli po udzieleniu Rabatu spełnia warunki określone w regulaminie akcji promocyjnej „Trend Hunt” uprawniające do otrzymania bonu wartościowego Kazar.
 6. Nie można łączyć w ramach jednej transakcji realizacji bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnej „Trend Hunt”, zgodnie z regulaminem tej akcji promocyjnej, oraz skorzystać z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej „20% off na drugi produkt”. Uczestnikowi, który spełnia warunki udziału w Akcji promocyjnej „20% off na drugi produkt” oraz jest uprawniony do zrealizowania bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnej „Trend Hunt”, przysługuje prawo wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać. W przypadku zakupu w Salonie firmowym Uczestnik dokonuje wyboru informując personel Salonu firmowego, przed dokonaniem zakupu, czy w ramach transakcji chce zrealizować bon wartościowy Kazar wydany przez Organizatora zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej „Trend Hunt”, czy chce skorzystać z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej „20% off na drugi produkt”.
 7. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej „20% off na drugi produkt” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być Pracownik Organizatora.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce "Regulamin 20% off na drugi produkt” pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-20-off-na-drugi-produkt.html
 5. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2017 r.