Regulamin "50% off" 23.05.2019

Regulamin Akcji promocyjnej

„50% off”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „50% off” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, pod adresem: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7951532361, numer Regon: 651500282, BDO: 000030990 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Group Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna prowadzona jest w outletowym Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem  https://www.kazar.com/pl/sklep/outlet/kobieta  oraz https://www.kazar.com/pl/sklep/outlet/mezczyzna (zwanym dalej „Sklepem internetowym - outlet”).
 4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być:
  a)      osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo
  b)      osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w tym osoba która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Akcji promocyjnej, która w Czasie trwania Akcji promocyjnej, jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, dokona zakupu Towarów Promocyjnych w Sklepie internetowym - outlet (zwana dalej „Uczestnikiem”). 
 5. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 6. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 23:59 (zwanym dalej „Czasem trwania Akcji Promocyjnej”). O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”. 

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem.
 2. Akcją promocyjną objęte są towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Sklepie internetowym - outlet (zwane w niniejszym regulaminie „Towarami Promocyjnymi”).
 3. Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej poprzez dokonanie zakupu Towaru Promocyjnego, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 4. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupi w Sklepie internetowym - outlet w ramach jednej transakcji co najmniej dwa Towary Promocyjne, pochodzące z bieżącej oferty Sklepu internetowego - outlet, jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 50% (dalej „Rabat”) od ceny sprzedaży drugiego (tańszego lub w tej samej cenie) Towaru promocyjnego. W przypadku zakupu większej liczby Towarów Promocyjnych, Rabatem 50% objęty jest co drugi produkt (tańszy bądź w tej samej cenie). Rabatem objęte są zawsze najtańsze Towary Promocyjne na paragonie.
 5. Rabat liczony jest od wartości brutto Towaru Promocyjnego, widocznej przy Towarze Promocyjnym i doliczany jest na etapie podliczania wartości zakupu.
 6. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 7. Ilość Towarów Promocyjnych dostępnych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona.
 8. Akcja promocyjna łączy się z akcją promocyjną „Bon Kazar”.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej 50% off” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

  a)      Administratorem danych osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej, jest Kazar Group Sp. z o.o. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik może skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com;
  b)      Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej, przetwarzane będą na potrzeby związane rozpatrzeniem reklamacji i poinformowania o wyniku jej rozpatrzenia;
  c)      Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zgłoszenia reklamacji i rozpatrzenia jej przez Organizatora;
  d)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej jest art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  e)      Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej wyniku oraz przez okres 5 lat w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności tych wynikających z Ustawy o rachunkowości oraz okresu przedawnienia roszczeń.
  f)       Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej mogą być przekazywane do podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem przy rozpatrywaniu reklamacji, w tym podmiotom świadczącym usługi prawne. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych do państw trzecich.
  g)      Każdy Uczestnik zgłaszający reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
  h)      W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Uczestnikom zgłaszającym reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  i)       W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 134).
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1025) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, oraz w Salonach firmowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.