Regulamin akcji promocyjnej Trójmiasto

Regulamin Akcji promocyjnej

„Trójmiasto”

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Trójmiasto” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem  Akcji  promocyjnej  jest  Kazar  Footwear  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, pod adresem: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  Rejonowy w  Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000  złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7951532361, BDO: 000030990 numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
  Kazar Footwear Sp. z o.o
  ul. Lwowska 154
  37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com

  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od  9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 3. Akcja  promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest w trzech Salonach firmowych Kazar:
  1.  w Centrum Handlowym Forum Gdańsk, Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk,
  2.  w Centrum Handlowym Galeria Bałtycka, Aleja Grunwaldzka  141,  80-264 Gdańsk,
  3. w Centrum Handlowym Riviera, Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia, zwanych dalej „Salonami firmowymi”.
 5. Akcja  promocyjna  trwa  w  dniu  22.09.2018  r.  w  godzinach  otwarcia  Salonów firmowych,  jednak nie dłużej niż do wyczerpania Towarów Promocyjnych (zwanym dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”).
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, mająca ukończony 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego  roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji promocyjnej, która w Czasie trwania Akcji promocyjnej, jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu  cywilnego,  tj.  osoba  fizyczna  dokonująca  z  przedsiębiorcą  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym i spełni warunki określone w § 2  Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1.  Akcją  promocyjną  objęte  są  towary  oferowane  przez  Organizatora  do  bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych (zwane dalej „Towarem Promocyjnym”).
 2.  Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 3.  W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym zakupi Towar  promocyjny  oferowany  przez  Organizatora  do  bieżącej  sprzedaży  oraz przedstawi kod rabatowy „TRÓJMIASTO” jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 10% od pierwotnej ceny sprzedaży jednego Towaru Promocyjnego. Jeden kod rabatowy uprawnia do uzyskania upustu na jedną sztukę Towaru Promocyjnego.
 4.  Rabat liczony jest od wartości brutto Towaru Promocyjnego widocznej przy towarze i doliczany jest na etapie podliczania wartości zakupu.
 5.  Uczestnicy  przed  wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem.
 6.  Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu Towaru Promocyjnego, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 7.  Wartość Rabatu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 8.  Ilość  Towarów  Promocyjnych  dostępnych w ramach Akcji promocyjnej  jest ograniczona.
 9.  Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonach firmowych  w  godzinach  ich  otwarcia  oraz  poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego  na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro  Obsługi  Klienta, ul.  Lwowska  154,  37-700  Przemyśl  z  dopiskiem „Reklamacja Akcji  promocyjnej  „Trójmiasto” lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres  poczty  elektronicznej (adres  e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego  także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.
  Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator  honoruje  wszelkie  prawa  Uczestników  przewidziane w  przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora oraz w Salonach firmowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22 września 2018 r.