Regulamin "Black Weekend i Cyber Monday"

Regulamin Akcji promocyjnej
„Black Weekend i Cyber Monday”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 1 Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Black Weekend i Cyber Monday” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).
  1. Dane kontaktowe:

   adres pocztowy:
   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.combok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Salonami firmowymi”), z wyłączeniem salonów outletowych oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), z wyłączeniem Outletu Online. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni łącznie warunki określone w § 2 ust. ust. 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są następujące towary, oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym, z wyłączeniem sklepów outletowych oraz outletu online (zwane dalej „Towarem Promocyjnym”):
  1. obuwie damskie,
  2. obuwie męskie,
  3. torebki tekstylne,
  4. torebki damskie,
  5. teczki męskie,
  6. zegarki.
 1. Akcją promocyjną nie są objęte towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym inne niż Towary Promocyjne. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card. Akcją promocyjną nie są objęte produkty z kolekcji Limited editon – Kazar x Swarovski.
 2. W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym zakupi jeden Towar promocyjny oferowany przez Organizatora do bieżącej sprzedaży jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% od pierwotnej ceny sprzedaży. W Sklepie Internetowym ceny Towarów promocyjnych  w czasie trwania Akcji promocyjnej są automatycznie obniżone o 20%. Towary promocyjne oznakowane są specjalną grafiką „Black Weekend, Cyber Monday”.
 3. W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym zakupi w ramach jednej transakcji dwa Towary promocyjne lub więcej, oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 30% od pierwotnej ceny sprzedaży. W przypadku zakupów w Sklepie internetowym obniżka zostanie naliczona w momencie dodania produktów do koszyka.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w Regulaminie. 
 5. Upust liczony jest od wartości brutto Towaru promocyjnego.
 6. Upust nie dotyczy kosztów dostawy produktów w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 7. Wartość upustu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 8. Akcja promocyjna łączy się z innymi promocjami tylko w przypadkach i na zasadach określonych w ustępie 10 poniżej.
 9. Uczestnik, który skorzystał z akcji promocyjnej „Black Weekend i Cyber Monday” jest uprawniony do otrzymania bonu wartościowego, zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej „Jesienne premiery”, jeżeli spełnia warunki określone w regulaminie akcji promocyjnej „Jesienne premiery” uprawniające do otrzymania bonu wartościowego Kazar.
 10. Nie można łączyć w ramach jednej transakcji realizacji bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnych „Trend Hunt” lub „Jesienne premiery”, zgodnie z regulaminami tych akcji promocyjnych, oraz skorzystać z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej „Black Weekend i Cyber Monday”. W przypadku zakupu w Salonie firmowym Uczestnikowi, który spełnia warunki udziału w Akcji promocyjnej „Black Weekend i Cyber Monday” oraz jest uprawniony do zrealizowania bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnych „Trend Hunt” lub „Jesienne premiery”, przysługuje prawo wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać. Uczestnik dokonuje wyboru informując personel Salonu firmowego, przed dokonaniem zakupu, czy w ramach transakcji chce zrealizować bon wartościowy Kazar wydany przez Organizatora zgodnie z regulaminami akcji promocyjnych „Trend Hunt” lub „Jesienne premiery”, czy chce skorzystać z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej „Black Weekend i Cyber Monday”.
 11. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym Uczestnik, który spełnia warunki udziału w Akcji promocyjnej „Black Weekend i Cyber Monday” nie może zrealizować bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnych „Trend Hunt” lub „Jesienne premiery”. Możliwość wykorzystania bonu istnieje tylko w momencie dodania do koszyka produktów nie objętych promocją „Black Weekend i Cyber Monday”.
 12. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 4 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej „Black Weekend i Cyber Monday” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-black-weekend-i-cyber-monday.html
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 24 listopada 2017 r.