Regulamin Ceny na czasie

Regulamin Akcji promocyjnej
„Ceny na czasie”

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Ceny na czasie” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 111.100 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 sdf 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar z kolekcji wiosna-lato 2016.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach firmowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży, z wyłączeniem sklepów outletowych, (zwanych dalej „Salonami firmowymi”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja promocyjna prowadzona jest również w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Akcja promocyjna prowadzona w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie zakupu rzeczy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Akcją promocyjną nie są objęte rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 19 lutego 2016 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 10 marca 2016 r. do godziny 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania Towarów Promocyjnych. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 7. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ustępie 6 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. W ramach Akcji promocyjnej Organizator dokonuje obniżenia ceny regularnej Towaru Promocyjnego, w wysokości i na zasadach określonych w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
 2. Akcją promocyjną objęte są wybrane produkty marki Kazar z kolekcji wiosna-lato 2016, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego, z wyłączeniem sklepów outletowych, które zostały wyraźnie oznaczone przez Organizatora zawieszką promocyjną o treści: „Ceny na czasie” (zwane dalej „Towarami Promocyjnymi”). Akcją promocyjną nie są objęte towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym inne niż Towary Promocyjne. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 3. W czasie trwania Akcji promocyjnej Organizator określa, które spośród produktów marki Kazar z kolekcji wiosna-lato 2016 są objęte Akcją promocyjną i są Towarami Promocyjnymi w danym tygodniu Akcji promocyjnej. W każdym tygodniu trwania Akcji promocyjnej, Akcją promocyjną objęte są inne produkty marki Kazar z kolekcji wiosna-lato 2016. Okres obowiązywania Akcji promocyjnej dla danego Towaru Promocyjnego wynosi 7 dni, liczonych od piątku do czwartku.
 4. Wysokość promocyjnej obniżki ceny regularnej danego Towaru Promocyjnego jest zróżnicowana w każdym dniu trwania Akcji promocyjnej dla danego Towaru Promocyjnego. W pierwszym dniu trwania Akcji promocyjnej dla danego Towaru Promocyjnego wysokość promocyjnej obniżki ceny regularnej danego Towaru Promocyjnego wynosi 105 zł i maleje z upływem każdego kolejnego dnia obowiązywania Akcji promocyjnej dla danego Towaru Promocyjnego.
 5. Każdy Towar Promocyjny oferowany przez Organizatora do sprzedaży w Salonie firmowym, poza oznaczeniem wskazanym w ustępie 2 niniejszego paragrafu, jest ponadto oznaczony:

  1) metką umieszczoną na Towarze Promocyjnym, zawierającą następujące informacje:

  • a) cenę regularną danego Towaru Promocyjnego przed promocyjną obniżką –  cena przekreślona,

  • b) cenę danego Towaru Promocyjnego po uwzględnieniu promocyjnej obniżki, aktualną w danym dniu trwania Akcji Promocyjnej;

  2) tabliczką umieszczoną przy każdym Towarze Promocyjnym, którego dotyczy, zawierającą następujące informacje:

  • a) cenę regularną danego Towaru Promocyjnego przed promocyjną obniżką – cena przekreślona,

  • b) cenę danego Towaru Promocyjnego po uwzględnieniu promocyjnej obniżki, aktualną w danym dniu trwania Akcji Promocyjne,

  • c) informację o objęciu Towaru Promocyjnego Akcją promocyjną.

 6. W przypadku Towarów Promocyjnych znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, informacje, o których mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu, zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu internetowego przy zdjęciu każdego Towaru Promocyjnego.
 7. Uczestnik bierze udział w Akcji promocyjnej poprzez dokonanie zakupu Towaru Promocyjnego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie.
 8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Na zakup Towaru Promocyjnego w ramach Akcji promocyjnej „Ceny na czasie” nie mogą być realizowane bony wartościowe Kazar wydane przez Organizatora w ramach akcji promocyjnej „From KAZAR With Love”, zgodnie z regulaminem tej akcji promocyjnej.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Ceny na czasie” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być Pracownik Organizatora.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 3. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Ceny na czasie” pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-ceny-na-czasie.html.
 5. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2016 r.