Regulamin Darmowe zwroty do 31.05.2016

Regulamin Akcji promocyjnej
sklepu internetowego Kazar


Darmowe zwroty

obowiązujący do dnia 31 maja 2016 roku

§ 1 Postanowienia ogólne
 
 
 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą "Darmowe zwroty (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).


 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 111.100 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 sdf 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Kazar”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 3. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, zwanym dalej „Sklepem internetowym”, (umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego). Akcja promocyjna nie dotyczy rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego ani zakupów dokonanych w detalicznych punktach sprzedaży prowadzonych przez Kazar, zwanych dalej „Salonami”.

 4. Akcja promocyjna dotyczy umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego w okresie od dnia 1 maja 2016 r. od godziny 00:00 do dnia 31 maja 2016 r. do godziny 23:59. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 § 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Z akcji promocyjnej może skorzystać Klient będący Konsumentem, który w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. zakupił w Sklepie internetowym w ramach jednego zamówienia rzecz lub rzeczy oferowane przez Kazar do bieżącej sprzedaży za cenę co najmniej 100 zł (jest to minimalna cena do zapłaty, do której nie wlicza się kosztów dostarczenia rzeczy do Konsumenta). Akcja promocja dotyczy tylko zamówień, w których, jako adres dostarczenia zakupionych rzeczy, został wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego spełniającą warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu i skorzystał z prawa do odstąpienia od tej umowy, może skorzystać z Akcji promocyjnej „Darmowe zwroty” na następujących zasadach:

  1) dokonuje zwrotu rzeczy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Kazar o odstąpieniu od umowy,

  2) w celu skorzystania z Akcji promocyjnej „Darmowe zwroty” i dokonania zwrotu rzeczy na koszt Kazar naciśnie na link Dokonaj zwrotu za pośrednictwem Paczkomatów InPost”- jeśli chce zwrócić rzeczy przez system Paczkomatów InPost, albo naciśnie na link „Dokonaj zwrotu za pośrednictwem kuriera DHL” – jeśli chce zwrócić rzeczy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) sp. z o.o., umieszczony w wiadomości elektronicznej otrzymanej od Kazar po złożeniu zamówienia zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz umieszczony także w Koncie Klienta w zakładce „Zwroty i wymiany”, gdy zamówienie zostało złożone z wykorzystaniem Konta Klienta, a następnie będzie postępował zgodnie z opisaną w nim instrukcją.

 3. W ramach Akcji promocyjnej „Darmowe zwroty” koszty zwrotu rzeczy poniesienie Kazar.

 4. Jedno zamówienie złożone w Sklepie internetowym spełniające warunki określone w ust. niniejszego paragrafu uprawnia, w przypadku odstąpienia od tej umowy, do jednorazowego skorzystania z Akcji promocyjnej i dokonania zwrotu na koszt Kazar wszystkich lub niektórych rzeczy spośród zakupionych w ramach tego zamówienia. Każdy kolejny zwrot rzeczy zakupionych w ramach tego samego zamówienia nie będzie objęty Akcją promocyjną i Konsument zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu tych rzeczy.

 5. Informacje zawierające szczegółową instrukcję bezpłatnego zwrotu rzeczy w ramach Akcji promocyjnej znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Darmowe zwroty".

 6. Skorzystanie z Akcji promocyjnej i dokonanie zwrotu rzeczy na koszt Kazar jest uprawnieniem, z którego Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego spełniającej warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, może, według swojego wyboru, ale nie musi korzystać. Może dokonać zwrotu rzeczy na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” i ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. Akcja promocyjna w żadnym stopniu nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Kazar: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Darmowe zwroty” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Kazar. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a także postanowienia regulaminu Sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto pod adresem siedziby Kazar oraz w poszczególnych Salonach firmowych.

 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin Darmowe zwroty”, a ponadto pod adresem siedziby Kazar. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2016 r.