Regulamin Dzień Kobiet

Regulamin Akcji promocyjnej
„Dzień Kobiet”

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Dzień Kobiet” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 111.100 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 sdf 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach firmowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży (zwanych dalej „Salonami firmowymi”), z wyłączeniem sklepów outletowych. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja promocyjna prowadzona jest również w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Akcja promocyjna prowadzona w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie zakupu rzeczy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Akcją promocyjną nie są objęte rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Akcja promocyjna prowadzona jest w Salonach firmowych w dniu 8 marca 2016 r., w godzinach otwarcia danego Salonu firmowego.
 7. Akcja promocyjna prowadzona jest w Sklepie internetowym w dniu 8 marca 2016 r. od godziny 00:01 do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej w przypadku wcześniejszego wyczerpania Apaszek objętych Akcją promocyjną.
 9. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ustępie 6 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są produkty marki Kazar znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego, z wyłączeniem sklepów outletowych (zwane dalej „Towarem”). Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym zakupi w ramach jednej transakcji Towar oferowany przez Organizatora do bieżącej sprzedaży, z wyłączeniem towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie outletowym, na łączną kwotę co najmniej 500 złotych (jest to minimalna łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeśli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury) jest uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie 1 zł apaszki, wybranej spośród apaszek marki Kazar, znajdujących się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego (zwanych dalej „Apaszkami").
 3. Ilość Apaszek dostępnych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona.
 4. Uczestnik, który spełnia warunki Akcji promocyjnej, chcąc skorzystać z Akcji promocyjnej przeprowadzanej w Salonie firmowym i zakupić Apaszkę w cenie promocyjnej, powinien po wybraniu Apaszki marki Kazar, poinformować personel Salonu firmowego o chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 5. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie internetowym cena promocyjna Apaszki zostanie naliczona automatycznie, o ile Uczestnik wybierze w ramach jednego zamówienia w Sklepie internetowym Towary, których łączna cena wynosi co najmniej 500 zł, a następnie dokona wyboru i doda do formularza zamówienia w ramach tej samej transakcji Apaszkę marki Kazar, oraz dokona ich zakupu zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru zawartej w ramach Akcji promocyjnej, przy której Uczestnik skorzystał z prawa do zakupu Apaszki w promocyjnej cenie, oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej, jeśli ze względu na ostateczną łączną cenę sprzedaży Towaru zakupionego w ramach jednej transakcji Uczestnik nie byłby uprawniony do zakupu Apaszki w cenie promocyjnej, zgodnie z postanowieniami punktu 2 niniejszego paragrafu, to jest jeśli łączna cena sprzedaży pomniejszona o cenę zwróconego Towaru jest niższa niż 500 zł.
 8. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego paragrafu, Uczestnik, według swojego wyboru, zwróci na rzecz Organizatora kwotę odpowiadającą różnicy między zapłaconą za zakupioną Apaszkę ceną promocyjną a jej ceną regularną z dnia zakupu uwidocznioną przy Apaszce – w przypadku transakcji dokonanej w Salonie firmowym, oraz przy zdjęciu Apaszki zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego – w przypadku transakcji dokonanej za pośrednictwem Sklepu internetowego, albo Uczestnik zwróci Apaszkę zakupioną w cenie promocyjnej wraz ze zwracanym Towarem.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 i 8 niniejszego paragrafu.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Dzień Kobiet” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być Pracownik Organizatora.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 3. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Dzień Kobiet” pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-dzien-kobiet.html.
 5. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2016 r.