Regulamin Dzień Matki

Regulamin akcji promocyjnej 
sklepu internetowego Kazar

„DZIEŃ MATKI"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich, przy dokonywaniu zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „DZIEŃ MATKI”, zwana dalej „Akcją promocyjną”.

 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 111.100 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwana dalej „Kazar”.

  Dane kontaktowe:

  1) adres pocztowy:

  Kazar Footwear Sp. z o.o.
  ul. Lwowska 154
  37-700 Przemyśl

  2) adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

  3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 24 maja 2015 r. o godz. 00:00 i trwa do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

 4. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Kazar, których celem jest promocja asortymentu Kazar z najnowszej kolekcji wiosna-lato 2015.

§ 2 Zasady i warunki Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, zwanym dalej „Sklepem internetowym” (umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego). Akcja promocyjna nie dotyczy rezerwacji towarów dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zakupu towarów wystawionych do sprzedaży w detalicznych punktach sprzedaży prowadzonych przez Kazar, zwanych dalej „Salonami”.

 2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, zwana dalej „Klientem”. 

 3. W czasie obowiązywania Akcji promocyjnej, Klienci, którzy w ramach jednego zamówienia zakupią w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep co najmniej jeden produkt z całej kolekcji objęty Akcją promocyjną, otrzymają elegancko zapakowany, luksusowy lakier do paznokci z oferty Douglas. Promocją objęte są także produkty zakupione przy użyciu Karty Podarunkowej Kazar Gift Card.

 4. Akcją promocyjną objęte są następujące towary:

  1. obuwie damskie,
  2. obuwie męskie,
  3. torebki damskie,
  4. teczki męskie,
  5. listonoszki,
  6. paski damskie,
  7. paski męskie,
  8. portfele damskie,
  9. portfele męskie,
 1. Akcją promocyjną nie są objęte :

  1. akcesoria damskie,
  2. akcesoria męskie,
  3. akcesoria do pielęgnacji,
  4. karty podarunkowe Kazar Gift Card.

 2. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep oraz z promocjami w Salonach.

 3. Odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot produktu i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia produktów w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w Regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz 2 do Regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej, Klient, który w czasie obowiązywania Akcji promocyjnej w ramach jednego zamówienia zakupił w Sklepie internetowym jeden produkt objęty Akcją promocyjną, zobowiązany jest zwrócić także otrzymany prezent (lakier do paznokci), na zasadach dotyczących zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego określonych w Regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz 2 do Regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”. Klient, który w czasie obowiązywania Akcji promocyjnej w ramach jednego zamówienia zakupił w Sklepie internetowym więcej niż jeden produkt objęty Akcją promocyjną, zobowiązany jest w przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej zwrócić otrzymany prezent (lakier do paznokci) w przypadku zwrotu wszystkich produktów objętych Akcją promocyjną zakupionych w ramach jednego zamówienia, zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami dotyczącymi zwrotu produktu w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać Kazar poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Kazar: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja akcji promocyjnej „DZIEŃ MATKI” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com  albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko,  opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Kazar. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Klienta składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin Dzień Matki”, a ponadto pod adresem siedziby Kazar. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 2. Kazar sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji promocyjnej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Kazar oraz przepisy prawa polskiego. Regulamin Sklepu internetowego Kazar dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego Kazar za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto pod adresem siedziby Kazar oraz w poszczególnych Salonach.