Regulamin From Kazar with Love

Regulamin Akcji promocyjnej
„From Kazar with love”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „From Kazar with love” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”), w tym zasady wydawania i realizacji Bonu wartościowego Kazar.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o. ul. Lwowska 154 37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.combok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 1. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Salonami firmowymi”), w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) oraz sklepach outletowych. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 2 lutego 2018 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 14 lutego 2018 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni łącznie warunki określone w § 2 ust. ust. 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych, w Sklepie internetowym oraz sklepach outletowych (zwane dalej „Towarem”). Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym, w Sklepie internetowym lub w sklepie outletowym zakupi w ramach jednej transakcji Towar oferowany przez Organizatora do bieżącej sprzedaży na łączną kwotę co najmniej 600 złotych (jest to minimalna łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeśli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury) jest uprawniony do otrzymania bonu wartościowego o wartości nominalnej 100 złotych (zwanego dalej „Bonem wartościowym Kazar”).
 3. W przypadku dokonania zakupu z wykorzystaniem bonu wartościowego, Organizator wyda Uczestnikowi Bon wartościowy Kazar, jeśli łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeśli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury, po uwzględnieniu udzielonego upustu odpowiadającego wartości nominalnej zrealizowanego bonu wartościowego wynosi co najmniej 600 zł.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach jednej transakcji dokona zakupu Towaru na łączną kwotę stanowiącą wielokrotność 600 złotych jest uprawniony do otrzymania Bonu wartościowego Kazar według następujących zasad:

 

Łączna cena do zapłaty w ramach jednej transakcji

Liczba bonów wartościowych

Wartość nominalna jednego Bonu wartościowego Kazar

od 600 zł do 1199 zł

1

100 zł

od 1200 zł do 1799 zł

2

100 zł

od 1800 zł do 2399 zł

3

100 zł

od 2400 zł do 2999 zł

4

100 zł

od 3000 zł do 3599 zł

5

100 zł

od 3600 zł do 4199 zł

6

100 zł

od 4200

7

100 zł

 

 

 1. Bon wartościowy Kazar wydawany jest Uczestnikowi:
  1. w Salonie firmowym i outletowym bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika w Salonie firmowym lub outletowym zakupu spełniającego warunki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  2. wraz z zamówionym Towarem, w terminie oraz w sposób wskazany w regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” - w przypadku dokonania przez Uczestnika w Sklepie internetowym zakupu spełniającego warunki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry), wydanie nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, zaś w przypadku wybrania przez Uczestnika płatności Kartą Podarunkową Kazar Gift Card, wydanie nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Kazar Gift Card i ustaleniu, że wystarcza ona na pokrycie ceny Towaru i kosztów jego dostarczenia lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w przypadkach i sposób wskazanych w regulaminie Sklepu internetowego.
 1. Organizator zaznacza na paragonie fiskalnym (lub na niefiskalnym wydruku potwierdzającym wydanie Bonu wartościowego Kazar albo na fakturze, jeśli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury) fakt wydania Uczestnikowi Bonu wartościowego Kazar, liczbę oraz numery wydanych Bonów wartościowych Kazar.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w Regulaminie. 
 3. Bon wartościowy Kazar jest ważny do dnia 28 lutego 2018 r. Bon wartościowy Kazar może być wykorzystany od dnia wydania Bonu wartościowego Kazar Uczestnikowi i do upływu okresu ważności Bonu wartościowego Kazar, z którego upływem wygasa prawo do wykorzystania Bonu wartościowego Kazar.
 4. Bon wartościowy Kazar może być wykorzystany w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w celu zakupu obuwia damskiego, obuwia męskiego, torebek damskich, listonoszek, teczek męskich, portfeli skórzanych oraz zegarków oferowanych przez Organizatora do bieżącej sprzedaży, których cena (cena jednej rzeczy) jest wyższa niż 100 złotych, z wyłączeniem rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepach outletowych.
 5. Bon wartościowy Kazar nie łączy się z innymi promocjami, nie może zostać wykorzystany na zakup rzeczy przecenionych lub objętych innymi obniżkami w Salonie firmowym lub Sklepie internetowym.
 6. Bon wartościowy Kazar umożliwia nabycie rzeczy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu w Salonie firmowym oraz w Sklepie internetowym z upustem polegającym na pomniejszeniu ceny sprzedaży rzeczy o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu wartościowego Kazar.
 7. Bon wartościowy Kazar nie może być wykorzystany przy zakupie innych rzeczy niż wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. Bon wartościowy Kazar nie może zostać zrealizowany na pokrycie kosztów dostarczenia zamówionych rzeczy w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie internetowym.
 8. Bon wartościowy Kazar może być wykorzystany tylko jeden raz.
 9. Przy zakupie jednej rzeczy określonej w ust. 9 niniejszego paragrafu może zostać wykorzystany tylko jeden Bon wartościowy Kazar. W przypadku dokonywania zakupu w ramach jednej transakcji kilku rzeczy określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Uczestnik może wykorzystać kilka Bonów wartościowych Kazar, z tym zastrzeżeniem jednak, że na pomniejszenie ceny sprzedaży jednej rzeczy, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu wartościowego Kazar może zostać wykorzystany tylko jeden Bon wartościowy Kazar. W przypadku dokonywania zakupu w ramach jednej transakcji kilku rzeczy określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu i przedstawienia przez Uczestnika do realizacji mniejszej liczby Bonów wartościowych Kazar, niż liczba nabywanych rzeczy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Uczestnik wskazuje podczas dokonywania transakcji, cenę której rzeczy chce pomniejszyć o upust odpowiadający wartości nominalnej Bonu wartościowego Kazar.
 10. W przypadku dokonywania zakupu w Salonie firmowym z wykorzystaniem Bonu wartościowego Kazar, Bon wartościowy Kazar realizuje się przez przedstawienie i przekazanie go personelowi Salonu firmowego oraz zadeklarowanie chęci skorzystania z Bonu wartościowego Kazar przed dokonaniem zakupu rzeczy określonej w ust. 9 niniejszego paragrafu. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym realizacja Bonu wartościowego Kazar następuje przez wprowadzenie w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym numeru Bonu wartościowego Kazar.
 11. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy wartością nominalną Bonu wartościowego Kazar a wyższą od wartości nominalnej Bonu wartościowego Kazar ceną rzeczy nabywanej z wykorzystaniem Bonu wartościowego Kazar za pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego w Salonie firmowym, a w przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym - z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego w Sklepie internetowym. Akceptowane przez Organizatora sposoby i terminy płatności za rzeczy zakupione w Sklepie internetowym zostały wskazane w regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 12. Bon wartościowy Kazar nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card.
 13. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Bonu wartościowego Kazar w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Bonu wartościowego Kazar,
  2. uszkodzenia Bonu wartościowego Kazar w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Bonie wartościowym Kazar,
  3. gdy do formularza transakcji wprowadzono co najmniej trzykrotnie nieprawidłowy indywidualny numer Bonu wartościowego Kazar – w przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym,
  4. gdy Bon wartościowy Kazar został uprzednio zrealizowany.
  5. przedstawienia Bonu wartościowego Kazar do realizacji w innym okresie niż dopuszczalny okres realizacji Bonu wartościowego Kazar,
 1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, na  zakup której Uczestnik wykorzystał Bon wartościowy Kazar i Organizator udzielił upustu określonego w ust. 10 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Uczestnikowi również Bon wartościowy Kazar, jeśli nie upłynął termin ważności Bonu wartościowego Kazar. Jeżeli termin ważności Bonu wartościowego Kazar upłynął, Bon wartościowy Kazar nie podlega zwrotowi przez Organizatora w przypadku wykonania przez Uczestnika prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, na zakup której Uczestnik wykorzystał Bon wartościowy Kazar i Organizator udzielił upustu określonego w ust. 10 niniejszego paragrafu.


§ 3 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu wartościowego Kazar przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Bonu wartościowego Kazar.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bon wartościowy Kazar, który został utracony, w tym zniszczony lub skradziony, albo uszkodzony po jego wydaniu Uczestnikowi, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 

§ 4 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej From Kazar with love” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być Pracownik Organizatora.
 2. Bon wartościowy Kazar jest dokumentem na okaziciela w formie papierowej o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na bonie, posiadającym indywidualny numer.
 3. Bon wartościowy Kazar w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą płatniczą.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 5. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin From Kazar with love”.
 7. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 2 lutego 2018 r.