Regulamin Kazar x LG

Regulamin Akcji promocyjnej
„Kazar x LG”

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Kazar x LG” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”), w tym zasady wydawania i realizacji Bonu zniżkowego Kazar.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Footwear Sp. z o.o. ul. Lwowska 154 37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej:bok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 1. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Salonami firmowymi”), w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) z wyłączeniem sklepów outletowych. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 19 listopada 2018 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni łącznie warunki określone w § 2 ust. ust. 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym (zwane dalej „Towarem”) z wyłączeniem salonów outletowych. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. Bon zniżkowy Kazar wydawany jest Uczestnikowi zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej prowadzonej przez Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000491369, NIP: 951 237 56 53, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000 zł,  który stanowi Załącznik do Regulaminu.
 3. Bon zniżkowy Kazar jest ważny do dnia 31 grudnia 2018 r. Bon zniżkowy Kazar może być wykorzystany od dnia wydania Bonu zniżkowego Kazar Uczestnikowi i do upływu okresu ważności Bonu zniżkowego Kazar, z którego upływem wygasa prawo do wykorzystania Bonu zniżkowego  Kazar.
 4. Bon zniżkowy Kazar może być wykorzystany w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w celu zakupu Towarów oferowanych przez Organizatora do bieżącej sprzedaży,  z wyłączeniem rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepach outletowych.
 5. Bon zniżkowy Kazar nie łączy się z innymi promocjami, nie może zostać wykorzystany na zakup rzeczy przecenionych lub objętych innymi obniżkami w Salonie firmowym lub Sklepie internetowym.
 6. Bon zniżkowy Kazar umożliwia nabycie Towaru w Salonie firmowym oraz w Sklepie internetowym z upustem polegającym na pomniejszeniu ceny sprzedaży Towaru o 30%.
 7. Bon zniżkowy Kazar uprawnia do zniżki na jeden wybrany produkt marki Kazar. Bon zniżkowy Kazar nie może zostać zrealizowany na pokrycie kosztów dostarczenia zamówionych rzeczy w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie internetowym.
 8. Bon zniżkowy Kazar może być wykorzystany tylko jeden raz.
 9. W ramach jednej transakcji może zostać wykorzystany tylko jeden bon zniżkowy Kazar.
 10. W przypadku dokonywania zakupu w Salonie firmowym z wykorzystaniem Bonu zniżkowego Kazar, Bon zniżkowy Kazar realizuje się przez przedstawienie i przekazanie go personelowi Salonu firmowego oraz zadeklarowanie chęci skorzystania z Bonu zniżkowego Kazar przed dokonaniem. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym realizacja Bonu zniżkowego Kazar następuje przez wprowadzenie w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym numeru Bonu zniżkowego Kazar.
 11. Bon zniżkowy Kazar nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card.
 12. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Bonu zniżkowego Kazar w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Bonu zniżkowego Kazar,
  2. uszkodzenia Bonu zniżkowego Kazar w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Bonie zniżkowym Kazar,
  3. gdy do formularza transakcji wprowadzono co najmniej trzykrotnie nieprawidłowy indywidualny numer Bonu zniżkowego Kazar – w przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym,
  4. gdy Bon zniżkowy Kazar został uprzednio zrealizowany.
  5. przedstawienia Bonu zniżkowego Kazar do realizacji w innym okresie niż dopuszczalny okres realizacji Bonu zniżkowego Kazar,
 13. Pierwszych 100 uczestników, którzy zrealizują w sklepie stacjonarnym Organizatora Bon zniżkowy Kazar wydawany zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej prowadzonej przez Loyalty Point Sp. z o.o. uprawnionych jest do zakupu 1 flakonu perfum marki Kazar (dalej „Perfumy”) za cenę 1 (jeden) złoty. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na zakup Perfum otrzymuje jednocześnie rabat w wysokości 1 (jeden) złoty doliczany do ceny Towaru najdroższego na danym paragonie fiskalnym albo na danej fakturze. Decyduje kolejność wykorzystania Bonu zniżkowego Kazar.
 14. Pierwszych 100 uczestników, którzy zrealizują w salonie internetowym Organizatora Bon zniżkowy Kazar wydawany zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej prowadzonej przez Loyalty Point Sp. z o.o. uprawnionych jest do zakupu 1 flakonu perfum marki Kazar (dalej „Perfumy”) za cenę 1 (jeden) złoty. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na zakup Perfum otrzymuje jednocześnie rabat w wysokości 1 (jeden) złoty doliczany do ceny Towaru najdroższego na danym paragonie fiskalnym albo na danej fakturze. Decyduje kolejność wykorzystania Bonu zniżkowego Kazar.
 15. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 16. W przypadku, gdy Uczestnik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy (zarówno w sklepie online jak i stacjonarnym), na  zakup której Uczestnik wykorzystał Bon zniżkowy Kazar i Organizator udzielił upustu określonego w ust. 10 niniejszego paragrafu, Bon zniżkowy Kazar nie podlega zwrotowi przez Organizatora.

 

§ 3 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu zniżkowego Kazar przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Bonu zniżkowego Kazar.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bon zniżkowy Kazar, który został utracony, w tym zniszczony lub skradziony, albo uszkodzony po jego wydaniu Uczestnikowi, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 

§ 4 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Kazar x LG” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być Pracownik Organizatora.
 2. Bon zniżkowy Kazar jest dokumentem na okaziciela w formie papierowej o terminie ważności wskazanych na bonie, posiadającym indywidualny numer.
 3. Bon zniżkowy Kazar w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą płatniczą.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 5. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1025.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Kazar x LG”.
 7. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 19 listopada 2018 r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Smartfony LG-oferty promocyjne”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.             Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Smartfony LG-oferty promocyjne”, dalej zwana „Promocją”.
1.2.             Organizatorem Promocji jest Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1 , 02-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000491369, NIP: 951 237 56 53, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,-zł  (dalej zwana „Organizatorem”).
1.3.             Sponsorem nagród w Promocji jest „LG Electronics Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072, NIP: 521 22 14 808, o kapitale zakładowym w wysokości 28.366.000,-zł (dalej zwana „Sponsorem”).
1.4.             Promocja polega na organizacji sprzedaży premiowej Smatfonów LG podczas tzw. „Subpromocji LG”, w czasie których za zakup danego modelu Smartfona w określonym czasie i miejscu oraz zarejestrowaniu zakupu na zasadach przewidzianych w Regulaminie nabywającemu przysługuje premia przewidziana w danej Subpromocji LG.
1.5.             Promocja trwa od 16 lipca 2018 r. do 16 stycznia 2019 roku przy czym, poszczególne Subrpromocje LG trwają w okresach wskazanych w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
1.6.             Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Smartfony LG, dalej wspólnie zwane „Produktami ”, przy czym  poszczególne Subpromocje LG obejmują wskazane w załącznikach do Regulaminu modele Smartfonów LG.
1.7.             Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w danej Subpromocji LG trwa w okresie wskazanym w załączniku dotyczącym danej Subpromocji LG, , lub do wyczerpania puli nagród, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. W przypadku gdy pula nagród w danej Subpromocji zostanie wyczerpana, Organizator Promocji poinformuje o tym zdarzeniu na stronie internetowej: www.strefalg.pl/promocjelg i zakończy daną Subpromocję.
1.8.             Sprzedaż Produktów objętych Promocją odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych punktach handlu detalicznego, placówkach handlowych operatora sieci komórkowych, sklepach internetowych lub u mobilnych doradców biznesowych a także za pośrednictwem sprzedaży telefonicznej poniżej wymienionych partnerów, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”, wymienionych poniżej: 

 

Sklepy stacjonarne

 

Sklepy internetowe

 

Operatorzy telefonii komórkowej

 

 • Media Markt
 • Media Expert
 • Saturn
 • RTV EURO AGD
 • X-kom
 • Komputronik

 

 

 

 • Orange

www.orange.pl

 • Play

www.play.pl

 • Plus

www.plus.pl

 • T-mobile

www.t-mobile.pl

 

 

1.9.             Produkty objęte konkretną Subpromocją LG zakupione w innych Punktach Sprzedaży niż te wymienione w załączniku dotyczącym danej Subromocji LG nie biorą udziału w Promocji.   

1.10.         Zakupu Produktów w danej Subpromocji LG w sklepie internetowym należy dokonać od godziny 00:00 dnia rozpoczęcia tej Subpromocji LG do godziny 23:59:59 dnia zakończenia tej Subpromocji LG (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego). 

 

2. UCZESTNICY PROMOCJI LG 

2.1.             Każda Subpromocja LG przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Produkty, o których mowa w ust. 1.6., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2.2.             W Subpromocjach LG nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Subpromocji LG nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W SUBPROMOCJI 

3.1.             W celu wzięcia udziału w Promocji LG jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:
        a)              w okresie obejmującym daną Subpromocję LG nabyć w jednym z Punktów Sprzedaży wskazanym w załączniku dotyczącym tej Subpromocji LG przynajmniej jeden Produkt objęty tą Subpromocją LG oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT), określający model zakupionego Produktu oraz;
        b)             w okresie rejestracji wskazanym w załączniku dotyczącym Subpromocji LG zarejestrować się na stronie internetowej: www.strefalg.pl/promocjelg, zwaną dalej „Stroną Promocji”;
        c)              w tym samym czasie, zalogować się na swoje konto na Stronie Promocji i zarejestrować Produkt.

3.2              Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 pkt b) uczestnik Promocji:
        a)              podaje swoje następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej, korzystającego z polskich zasobów numeracji;

        b)             podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji;
        c)             potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika w strefielg.pl,
        d)             może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 

3.3.             Uczestnik Promocji, który dokonał rejestracji zgodnie z ust. 3.2. na podany numer telefonu komórkowego otrzyma wiadomość SMS z kodem dostępu, w celu autoryzacji numeru telefonu. Otrzymany kod należy wpisać poprawnie w ciągu 5 minut od momentu jego otrzymania, w wyznaczone do tego pole, w formularzu rejestracyjnym.
3.4.             W wypadku bezskutecznego upływu czasu przeznaczonego na autoryzację numeru telefonu o jakim mowa w ust. 3.3., aktywacja będzie uważana za niedokonaną, a uczestnik chcący wziąć udział w Promocji LG powinien dokonać ponownej rejestracji zgodnie z ust. 3.2., ust. 3.3. stosuje się odpowiednio.
3.5.             Uczestnik Promocji, który dokonał rejestracji zgodnie z ust. 3.2., oraz 3.3., na podany adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Rejestracja powinna zostać potwierdzona w ciągu 48 godzin od wysłania e-maila z prośbą o potwierdzenie, poprzez wejście na podany w tym e-mailu link do podstrony Strony Promocji. W wypadku bezskutecznego upływu tego terminu, rejestracja będzie uważana za niedokonaną. Wówczas należy powtórzyć proces rejestracji konta raz jeszcze, zgodnie z ust. 3.2. oraz 3.3.
3.6.             Dokonanie prawidłowej rejestracji, zgodnie z ustępami 3.2., 3.3. oraz 3.5., umożliwia logowanie się na Stronie Promocji z użyciem hasła podanego przez uczestnika oraz adresu e-mail uczestnika Promocji w charakterze loginu.
3.7.             W celu rejestracji Produktu i realizacji nagrody uczestnik po zalogowaniu się na swoje konto, na Stronie Promocji, powinien zarejestrować Produkt wchodząc na podstronę „Dodaj Sprzęt” a następnie wypełnić formularz , wpisując:

    a) model zakupionego Produktu,
    b) rodzaj i nazwę sieci sprzedaży, w której dokonano zakupu Produktu,
    c)  adres sklepu, w przypadku zakupu Produktu w stacjonarnej placówce handlowej,
    d) datę zakupu,
    e) cenę zakupionego Produktu,
    f)   numer IMEI (składający się z kombinacji 15 znaków),
    g)  adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    h) akceptuje regulamin Promocji,
    i)   potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika w Promocji, oraz załączyć:
    j)    zdjęcie paragonu fiskalnego albo faktury VAT potwierdzającego zakup Produktu objętego Subpromocją LG (plik nie może przekraczać 5 MB),
    k) zdjęcie naklejki z pudełka po smartfonie objętego Subpromocją LG, gdzie pod kodem kreskowym widoczny będzie numer IMEI Produktu  (plik nie może przekraczać 5 MB),
    l)      w przypadku gdy premię w danej Subpromocji LG stanowi nagroda pieniężna wypłacana w formie przelewu na rachunek bankowy, Uczestnik podaje dodatkowo numer rachunku bankowego w Polsce, na który zostanie przekazana nagroda.

3.8.             Poprawna rejestracja Produktu zgodnie z ust. 3.7. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do nagrody wskazanej w załączniku dotyczącym danej Subpromocji LG  z zastrzeżeniem ust. 3.12. i o ile pula nagród przeznaczona do wydania w danej Subpromocji LG nie została wyczerpana.
3.9.             Każdy uczestnik może zarejestrować się raz do Promocji. Ponowna rejestracja uczestnika z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego za wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 3.4. i 3.5. jest nieskuteczna.
3.10.         Dane w postaci numeru IMEI Produktu mają charakter unikalny, nie jest możliwa rejestracja Produktu posiadającego ten sam numeru IMEI.
3.11.         Podany przez uczestnika numer IMEI Produktu zostaje sprawdzony przez Organizatora co do zgodności z kryteriami określonymi w ust. 1.6 oraz odpowiednim załącznikiem Subpromocji LG, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji tego Produktu.
3.12.         Rejestracja Uczestnika do Promocji umożliwia branie udziału we wszystkich Subpromocjach LG, bez potrzeby kolejnej rejestracji, pod warunkiem nabycia w okresie trwania danej Subpromocji LG Produktu objętego tą promocją oraz zarejestrowania Produktu zgodnie z ust. 3.7.
3.13.         W każdej Subpromocji LG każdy uczestnik Promocji może brać udział tyle razy ile Produktów objętych daną Subpromocją LG nabył, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo dokona prawidłowej rejestracji Produktu.
3.14.         W czasie weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.11. Organizator może zwrócić się do uczestnika Promocji na adres e-mail podany w czasie rejestracji, o przesłanie w terminie 7 dni listem poleconym oryginału paragonu fiskalnego albo faktury VAT potwierdzającego zakup Produktu, którego zdjęcie zostało załączone przy rejestracji zgodnie z ust. 3.7. lit. j) Regulaminu. Nieprzesłanie we wskazanym czasie oryginału dowodu zakupu skutkuje utratą prawa do nagrody. Utratą prawa do nagrody skutkuje także przesłanie do Organizatora dowodu zakupu nieczytelnego lub z jakiegokolwiek innego powodu niepotwierdzającego zakupu Produktu.
3.15.         Faktura VAT lub paragon fiskalny o jakich mowa w ust. 3.14. zostaną odesłane uczestnikowi w formie przesyłki poleconej na koszt Organizatora niezwłocznie po ich weryfikacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania na adres wskazany przez uczestnika.
3.16.         Każdy uczestnik, w terminie 3 dni po zakończeniu weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.11. informowany jest w formie wiadomości e-mail o uzyskaniu prawa do nagrody i zasadach jej wydania.

 

4. NAGRODY

 4.1.             Nagrody w każdej Subpromocji LG wskazywane są w załączniku dotyczącym danej Subpromocji LG.

4.2.             Nagrody w Promocji wydawane zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
4.3.             Wartość każdej z nagród wskazana jest w załączniku dotyczącym danej Subpromocji LG, przy czym wartość żadnej z nagród nie przekracza 2.000,-zł.
4.4.             Próby wyłudzenia nagrody są przestępstwem w rozumieniu prawa i będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

 

5. WYDAWANIE NAGRÓD 

5.1.             Nagrody, w zależności od ich rodzaju mogą być:
        a)       wysłane na koszt Organizatora w formie przesyłki kurierskiej na adres podany przez uczestnika do Subpromocji,
        b)      wysłane w formie wiadomości e-mail i/lub SMS zawierającej unikalny kod/voucher lub inną informację umożlwiającą skorzystanie z nagrody,
        c)       w formie przelewu na rachunek bankowy uczestnika.
4.5.             W razie braku możliwości przesłania przez Organizatora nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności podania nieprawidłowych lub niepełnych danych lub zmianie danych uniemożliwiającej odbiór nagrody, uczestnik traci prawo do nagrody.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.               Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia poszczególnych Subpromocji LG lub Promocji należy zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Promocji: https://www.strefalg.pl/kontakt.aspx, w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.
6.2.             Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, wskazanie, której Subpromocji dotyczy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3.             Reklamacje pisemne powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Loyalty Point sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1 (klatka B), 02-797 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „LG - reklamacja”.
6.4.             W formularzu kontaktowym o jakim mowa w ust. 6.1. uczestnik wpisuje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz opis i powód reklamacji oraz wskazuje czy reklamacja dotyczy Promocji czy Subpromocji LG .
6.5.             Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 lutego 2019 roku.
6.6.             Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego lub nieskorzystanie z procedury reklamacji nie narusza prawa uczestników do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

7. DANE OSOBOWE

 

7.1.             Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.
7.2.             Administratorem danych osobowych jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
7.3.             W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Administratorem  pod adresem e-mail: kontakt@strefalg.pl
7.4.             Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie:
        a) art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) - jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Promocji przez Uczestnika;
        b) art. 6 ust. 1. lit. a RODO – w przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach LG Electronics Polska sp. z o.o.,
        c)    art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – jako informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7.5.             Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Subpromocji, nie dłużej niż do 28 lutego 2019 roku oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku podatkowych, zgodnie z przepisami prawa oraz wycofania zgody lub zakończenia działań marketingowych prowadzonych przez Administratora.
7.6.             Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7.7.             Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.8.             W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od „LG Electronics Polska” Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
7.9.             Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.10.         Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie w ust. 3.2. lit. a.  jest dobrowolne ale niezbędne do rejestracji i użytkowania portalu strefalg.pl.
7.11.         Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie z ust. 3.7. jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Subpromocji. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych Uczestnika oznacza automatycznie brak możliwości uzyskania nagród w Subpromocji.
7.12.         Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne.
7.13.         Administrator Danych Osobowych udostępnia zabrane dane osobowe Organizatorowi który to staje się ich nowym Administratorem. Organizator jako nowy Administrator Danych Osobowych zgodnie z art. 14 RODO spełni obowiązek informacyjny wobec osób, których dane będzie przetwarzał we własnym celu.
7.14.         Organizator jako nowy Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie dane osobowe tylko i wyłącznie w celach:
        a)    obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
        b)    podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jako informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (Organizatorze). 

 

8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.
8.2.             Zasady na jakich odbywa się Promocja i poszczególne Subpromocje LG są określone w niniejszym regulaminie oraz załącznikach. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
8.3.             Załączniki dotyczące każdej Subpromocji LG będą dostępne na Stronie Promocji, ewentualne szczegóły lub informacje dodatkowe dotyczące danej Subpromocji LG uczestnik może uzyskać pod adresem email: kontakt@strefalg.pl
8.4.             W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
8.5.             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji oraz Subpromocji. Zmianą regulaminu nie jest aktualizacja załączników dotycząca poszczególnych Subpromocji LG polegająca na informowaniu o szczegółach kolejnych Subpromcji LG.
8.6.             Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i Sponsora oraz na Stronie Promocji.

SUBPROMOCJE LG (AKTUALNE)

 

 

 

Załącznik numer 1 niniejszego Regulaminu (BLIK)

 

 1. Promocyjny Produkt: Smartfon LG G7 ThinQ, Smartfon LG Q7.
 2. Każdy Uczestnik może odebrać jedynie pięć Nagród Promocji na jeden zarejestrowany numer telefonu.
 3. Nagroda:

  a)      w przypadku zakupu Smartfona LG G7 ThinQ:

  • 300,-zł do skorzystania za pomocą systemu płatności mobilnej BLIK na zasadach opisanych poniżej,
  • voucher uprawniający do jednorazowej naprawy uszkodzonego wyświetlacza

  Smartfona LG G7 ThinQ, o wartości 529 PLN brutto.

  b)      w przypadku zakupu Smartfona LG Q7:

  • 150,-zł do skorzystania za pomocą systemu płatności mobilnej BLIK na zasadach opisanych  poniżej,
  • voucher uprawniający do jednorazowej naprawy uszkodzonego wyświetlacza Smartfona LG Q7, o wartości 450 PLN brutto.
 4. W terminie 14 dni od zakończenia weryfikacji i uzyskaniu prawa do nagrody:
  1. pocztą elektroniczną, w formie dokumentu PDF wysyłany jest voucher uprawniający do jednorazowej naprawy uszkodzonego wyświetlacza Smartfona LG G7 ThinQ i/lub LG Q7.
  2. na numer telefonu Uczestnika podany zgodnie z ust. 3.2. Regulaminu  zostaje wysłana wiadomość sms zawierająca numer PIN, a następnie w ciągu maksymalnie 24 godzin kolejna wiadomość sms zawierająca unikalny 9-cio cyfrowy kod (czek BLIK).
 5. Nagrody (czek BLIK) można wypłacać w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości sms zawierającej unikalny 9-cio cyfrowy kod.
 6.  Czek BLIK jest jednorazowy. W przypadku wypłaty części kwoty, pozostałe środki tracą ważność i nie można już wypłacić niewykorzystanej części nagrody.
 7. Nagrody można wypłacać w poniższych sieciach bankomatów, na terenie Polski:

  a)      ING Bank Śląski S.A.,
  b)      Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.),
  c)      Bank Millenium S.A.,
  d)      PKO Bank Polski
  e)      Pekao SA
  f)       Planet Cash
  g)      Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  h)      Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  i)        Bankomaty sieci EURONET

 8. Kod (czek BLIK) oraz kod PIN niezbędne są do realizacji wypłaty gotówki w wybranym bankomacie, z sieci bankomatów, o których mowa w pkt. 7 powyżej. Na bankomacie należy wybrać opcję „WYPŁATA BLIK” (najczęściej opcja widnieje w prawym górnym rogu ekranu bankomatu), następnie wpisać 9-cio cyfrowy kod (czek BLIK) i potwierdzić wypłatę kodem PIN.
 9. W przypadku upływu terminu o jakim mowa w pkt. 5 powyżej kod przesłany Uczestnikowi wygasa a uczestnik traci prawo do Nagrody, w takiej sytuacji Uczestnik powinien skorzystać z procedury reklamacyjnej przewidzianej w Regulaminie w celu indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy.
 10. W przypadku gdy Uczestnik chcąc wypłacić nagrodę z bankomatu trzykrotnie wprowadzi błędny 9-cio cyfrowy kod i/lub kod PIN, możliwość wypłaty zostaje zablokowana, a Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@strefalg.pl , w celu ponownego  uzyskania możliwości odbioru nagrody.
 11. Czas trwania subpromocji: 24.09.2018 – 30.11. 2018 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów smartfonów objętych Subpromocją.
 12. Możliwość rejestracji: do 14 grudnia 2018 roku.
 13. Sklepy objęte Subpromocją: stacjonarne placówki operatów telefonii Play, Orange, Plus oraz T-mobile na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także www.play.plwww.orange.pl, www.plus.pl, www.t-mobile.pl.
 14. W związku z rodzajem nagród przewidzianych w Subpromocji i zasad ich wydawania Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody do Santander Bank Polska S.A.

 

Załącznik numer 2 niniejszego Regulaminu 

1. Promocyjny Produkt: Smartfon LG G7 ThinQ
2. Nagroda: Voucher z 30% rabatem na cały asortyment Kazar

Rabat jest jednorazowy i obowiązuje na jeden wybrany produkt z całego asortymentu Kazar, który dostępny jest w salonach Kazar na terenie Polski oraz w sklepie www.kazar.com/pl/shop.

Rabat nie dotyczy produktów już przecenionych.

Voucher nie łączy się z innymi promocjami, nie może zostać wykorzystany na zakup rzeczy przecenionych lub objętych innymi obniżkami i ważny jest do 31 grudnia 2018 roku.

Voucher 30% Kazar nie podlega wymianie na gotówkę ani kartę podarunkową Kazar Gift Card. 

2. Nagroda o której mowa w pkt 2., wysyłana jest przesyłką kurierską w ciągu maksymalnie 14 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.
3. Czas trwania subpromocji: 19.11.2018- 10.12.2018 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów
4. Możliwość rejestracji: do 13.12.2018
5. Sklepy objęte promocją: www.orange.pl oraz placówki handlowe operatora sieci komórkowej Orange, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.