Regulamin konkursu Ankieta

Regulamin konkursu

„Podziel się opinią o kampanii reklamowej Kazar”

  

§1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Podziel się opinią o kampanii reklamowej Kazar” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Kazar Group Sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs jest adresowany do osób korzystających z usługi Newsletter udostępnianej przez Organizatora zgodnie z Regulaminem usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 4 - 5 (dalej „Uczestnik”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora kazar.com pod linkiem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-konkursu-ankieta.html
 4. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 2. Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00 w dniu 17.05.2019 r. i kończy się o godzinie 23:59 w dniu 2.06.2019 r. (dalej „Okres Konkursu”).

  

§ 3. Komisja konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał 3-osobową komisję konkursową (dalej „Komisja”).

  

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik narusza powyższe zasady uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.
 2. Udział w Konkursie i związane z nim udostepnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

  

§ 5. Zasady i Przebieg konkursu 

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 2. W dniu 17.05.2019 r. osobom korzystającym z usługi Newsletter zostanie przesłana ankieta #WHATISLOVE (dalej „Ankieta”). Ostatnie z pytań będzie zawierało pytanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”). Uczestnik w Okresie Konkursu może przesłać jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe (dalej „Praca Konkursowa”).
 3. Do udziału w Konkursie konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  a)       Wypełnienie ankiety;
  b)       Udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe;
  c)       Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  d)       Podanie kontaktowego adresu e-mail;
  e)       Wysłanie Ankiety oraz Pracy Konkursowej za pomocą przycisku „Prześlij”

 4. Uczestnicy mogą wysyłać Prace Konkursowe, w sposób opisany w ust. 3 powyżej do godziny 23:59 w dniu 02.06.2019 r.
 5. Prace Konkursowe nie mogą zawierać wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić́ uczucia lub przekonania innych osób, bądź́ naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie.

  

§ 6. Nagrody 

 1. W Konkursie zostaną przyznane 2 (słownie: dwie) nagrody (dalej „Nagroda”) w postaci 1 (słownie: jednego) bonu wartościowego Kazar o wartości 500 złotych brutto.
 2. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Wraz z nagrodą rzeczową Organizator przekaże Zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości bonu wartościowego Kazar, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. Potrącona kwota podatku zostanie odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

  

§ 7. Zasady wyłaniania Zwycięzców 

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 6.06.2019 r., w siedzibie Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, dokona wyboru 2 (słownie: dwóch) Prac Konkursowych, które zdaniem Komisji Konkursowej są najciekawsze. Przy wyborze Pracy Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność Pracy Konkursowej.
 4. Autorom wybranych przez Komisję Konkursową Prac Konkursowych zostanie przyznana Nagroda (dalej „Zwycięzca”).
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 10.06.2019 r. poprzez poinformowanie Uczestnika o wygranej na maila podanego w Ankiecie.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody, zgodnie z ust. 5 powyżej, przesłać́ Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres pr@kazar.com swoje dane: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania c) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę, d) numer telefonu kontaktowego, e) nr PESEL, f) adres właściwego dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego.
 7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie prześle danych zgodnie z ust. 6 powyżej, traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Organizator wyśle Nagrodę w ciągu 30 dni od momentu otrzymania danych do wysyłki.
 9. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 10. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 11. Zwycięzca Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagród, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

  

§ 8. Prawa autorskie 

 1. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, zbywa na rzecz Organizatora prawa autorskie na korzystanie z Pracy Konkursowej, na polach eksploatacji znanych w chwili odbioru Nagrody, w szczególności następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator nabywa również prawo do wykorzystania lub zainspirowania się pomysłem wskazanym w Pracy Konkursowej do stworzenia kampanii promocyjnej lub korzystania z pomysłu w zakresie prowadzonej działalności.
 2. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje ani dodatkowe wynagrodzenie ani ewentualne zyski Organizatora wynikające z przekazania praw określonych powyżej.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora autorskich praw osobistych i zezwala na rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podania swojego imienia i nazwiska.
 4. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Pracy Konkursowej.

 

§ 9. Dane osobowe 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Kazar Group Sp. z o.o. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu może skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na potrzeby związane z jego przeprowadzeniem oraz w celu rozliczenia podatkowego.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu a dane laureatów konkursu będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości).
 6. Dane osobowe laureatów konkursu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, realizujących dostawę nagród oraz do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych do państw trzecich.
 7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Uczestników Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  

§ 10. Postepowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pr@kazar.com przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa.

  

§ 11. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail pr@kazar.com.