Regulamin konkursu Dopracuj swój wizerunek

Regulamin konkursu

„Dopracuj swój wizerunek” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dopracuj swój wizerunek” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Kazar Footwear Sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony i dostępny na stronie w serwisach internetowych instagram.com dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/kazar/ oraz facebook.com dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/KazarPL (dalej „Profile”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook®. Serwisy Instagram oraz Facebook® nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook®. 

 

§ 2. Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00 w dniu 10.10.2018 i kończy się o godzinie 23:59 w dniu 24.10.2018r. (dalej „Okres Konkursu”). 

 

§ 3. Komisja konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powołał 3-osobową komisję konkursową (dalej „Komisja”). 

 

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego instagram.com lub które posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com (dalej „Konto”) i które obserwują jeden z Profili, tj. kliknęły przycisk z napisem „obserwuj” lub „lubię to” lub zaczną obserwować Profil w Okresie Konkursu poprzez kliknięcie przycisku z napisem „obserwuj” (dalej „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Obserwowanie Profili w serwisie społecznościowym instagram.com oraz facebook.com jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.
 5. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem danego serwisu społecznościowego. W szczególności imię i nazwisko podane przez Uczestnika w danym serwisie społecznościowym muszą być prawdziwe.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostepnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. 

 

§ 5. Zasady i Przebieg konkursu

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 2. Do udziału w Konkursie konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  2.1  Zakupienie dowolnego produktu marki Kazar lub marki LG w dniach 10.10.2018 r. do 24.10.2018 r.
  2.2  zalogowanie się Uczestnika na swoje Konto w serwisie społecznościowym instagram.com lub w serwisie społecznościowym facebook.com, przy czym profil użytkownika i zdjęcie muszą mieć status publiczny zakupienie dowolnego produktu matki Kazar lub LG.
  2.3  wykonanie Zadania Konkursowego w postaci umieszczenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym zawierającym Zadanie Konkursowe na Facebooku lub w serwisie instagram.com

 3. W dniu 10.10.2018 r. na Fanpage Kazar dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/KazarPL/ oraz na Profilu Kazar w serwisie Instagram dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/kazar/ zostanie opublikowany post konkursowy zawierający zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”). Uczestnik w Okresie Konkursu może przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.
 4. Uczestnicy mogą publikować Prace Konkursowe, w sposób opisany w ust. 2 powyżej do godziny 23:59 w dniu 24.10.2018 r.
 5. Prace Konkursowe nie mogą zawierać wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie.

 

§ 6. Nagrody 

 1. W Konkursie zostaną przyznane 4 (słownie: cztery) nagrody (dalej „Nagroda”) każda w postaci zestawu składającego się z: 1 (słownie: jednej) karty podarunkowej „Gift Card” Kazar o wartości 1000 złotych brutto oraz jednego telefonu marki LG, model G7 ThinQ o wartości 2899 złotych brutto (wartość telefonu marki LG model G7 ThinQ aktualna na dzień ogłoszenia Konkursu).
 2. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ). Wraz z nagrodą rzeczową Organizator przekaże Zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. Potrącona kwota podatku zostanie odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

§ 7. Zasady wyłaniania Zwycięzców 

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 26.10.2018 r., w siedzibie Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy opublikowali Prace Konkursowe w serwisie instagram.com oraz facebook.com dokona wyboru 4 (słownie: czterech) Prac Konkursowych, które zdaniem Komisji Konkursowej są najciekawsze. Przy wyborze Prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność Pracy Konkursowej.
 4. Autorom wybranych przez Komisję Konkursową Prac Konkursowych zostanie przyznana Nagroda (dalej „Zwycięzca”).
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 29.10.2018r. poprzez umieszczenie przez Organizatora komentarza o wygranej pod zwycięską Pracą Konkursową.
 6. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody, za pośrednictwem prywatnej wiadomości lub poprzez komentarz pod zgłoszeniem w serwisie instagram.com lub facebook.com.
 7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody, zgodnie z ust. 6 powyżej, przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres pr@kazar.com swoje dane: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania c) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę, d) numer telefonu kontaktowego, e) nr PESEL, f) adres właściwego dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego, g) skan paragonu poświadczającego zakup produktu z kolekcji Kazar lub LG.
 8. W przypadku gdy Zwycięzca nie prześle danych zgodnie z ust. 7 powyżej, traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 9. Organizator wyśle Nagrodę w ciągu 30 dni od momentu otrzymania danych do wysyłki.
 10. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 11. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 12. Zwycięzca Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagród, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenie w tym zakresie. 

 

§ 8. Licencja 

 1. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora autorskich praw osobistych i zezwala na rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podania swojego imienia i nazwiska.
 4. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Pracy Konkursowej.

 

§ 9. Dane osobowe 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Kazar Footwear Sp. z o.o. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu może skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na potrzeby związane z jego przeprowadzeniem oraz w celu rozliczenia podatkowego.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu a dane laureatów konkursu będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości).
 6. Dane osobowe laureatów konkursu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, realizujących dostawę nagród oraz do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych do państw trzecich.
 7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Uczestników Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

§ 10. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pr@kazar.com przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage (przy poście konkursowym) oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail pr@kazar.com.