Regulamin konkursu Tropical Garden

Regulamin Konkursu

„Tropical Garden”

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Tropical Garden” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Kazar Footwear Sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony i dostępny na stronie w serwisie internetowym Instagram.com, dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/kazar/ (dalej „Profil”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.
 5. Konkurs ma na celu promocję wydarzenia, tj. eventu o nazwie „Tropical Garden” organizowanego przez Organizatora, który będzie miał miejsce w salonie firmowym Kazar w C.H. Arkadia w Warszawie, 0-175, Aleja Jana Pawła II 82, Warszawa, w dniach 26.03.2018 - 07.04.2018, z wyłączeniem dni wolnych od handlu, tj. 1-2.04.2018 r w godzinach otwarcia salonu firmowego Kazar, tj. od poniedziałku do czwartku od godz. 10:00 do godz. 22:00, od piątku do soboty od godz. 9:00 do godz. 23:00  (dalej: „Wydarzenie”).

 

§ 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 28.03.2018 o godz. 10:00 i kończy się o godzinie 23:00 w dniu 07.04.2018 r., z wyłączeniem dni wolnych od handlu, tj. 1-2.04.2018 r. (dalej „Okres Konkursu”).

 

§ 3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powołał 3-osobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).

 

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego instagram.com (dalej „Konto”), które obserwują Profil https://www.instagram.com/kazar/, tj. kliknęły przycisk z napisem „obserwuj” lub zaczną obserwować Profil https://www.instagram.com/kazar/ w Okresie Konkursu poprzez kliknięcie przycisku z napisem „obserwuj”(dalej „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Kazar oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Obserwowanie Profilu https://www.instagram.com/kazar/ w serwisie społecznościowym instagram.com jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.
 5. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego instagram.com W szczególności imię i nazwisko podane przez Uczestnika w serwisie społecznościowym instagram.com muszą być prawdziwe.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostepnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 

§ 5. Zasady i Przebieg konkursu

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 2. Do udziału w Konkursie konieczne jest zalogowanie się Uczestnika na swoje Konto w serwisie społecznościowym instagram.com.
 3. W dniu 28.03.2018 r. na Fanpage'u Kazar PL dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/KazarPL/ (dalej Fan Page) zostanie opublikowany post konkursowy zawierający zadanie konkursowe.
 4. Zadaniem Uczestników jest opublikowanie na swoim Profilu w serwisie instagram.com zdjęcia z miejsca Wydarzenia, a do zdjęcia dodanie w podpisie hashtagów (tzn. znacznik poprzedzony #): #KazarTropicalGarden i #kazar , oraz oznaczenie na zdjęciu profilu @kazar. Profil użytkownika i zdjęcie muszą mieć status publiczny (dalej „Praca Konkursowa”).
 5. Uczestnik w Okresie Konkursu może przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.
 6. Uczestnicy mogą publikować Prace Konkursowe, w sposób opisany w ust. 4 powyżej do godziny 23:00 w dniu 07.04.2018 r.
 7. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie.

 

§ 6. Nagrody

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

Spośród wszystkich Prac Konkursowych, opublikowanych w Okresie Konkursu, każdego dnia w Okresie Konkursu zostanie wyłoniona 1 (słownie: jedna) Praca Konkursowa, która zostanie nagrodzona bonem o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście, 00/100 złotych) uprawniającym do zniżki na zakupy w stacjonarnych salonach firmowych Kazar (z wyłączeniem zakupów w sklepie internetowym Kazar, pod adresem: www.sklep.kazar.com (dalej: „Nagroda”).

 

 

§ 7. Zasady wyłaniania Zwycięzców

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 09.04.2018  w siedzibie Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy opublikowali Prace Konkursowe w serwisie instagram.com dokona wyboru 9 (słownie: dziewięciu) Prac Konkursowych – jednej Pracy Konkursowej w każdy dzień Okresu Konkursu, które zdaniem Komisji Konkursowej są najciekawsze i najlepiej oddają charakter Wydarzenia. Przy wyborze Pracy Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność Pracy Konkursowej.
 4. Autorom wybranych przez Komisję Konkursową Pracy Konkursowej zostanie przyznana Nagroda (dalej „Zwycięzca”).
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 09.04.2018 r.
 6. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody, za pośrednictwem komentarza do zwycięskiej Pracy Konkursowej w serwisie instagram.com.
 7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody, zgodnie z ust. 6 powyżej, przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres marketing@kazar.com swoje dane: a) imię i nazwisko, b) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę, c) numer telefonu kontaktowego.

  W wiadomości muszą zaakceptować wygraną i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do konkursu zamieszczając klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konkursu pod nazwą „Tropical Garden” wyłącznie na cele w/w konkursu tj. wysyłki nagród (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

 8. W przypadku gdy Zwycięzca nie prześle danych zgodnie z ust. 7 powyżej, traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 9. Organizator wyśle Nagrodę w ciągu 30 dni od momentu otrzymania danych do wysyłki.
 10. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 11. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 12. Zwycięzca Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenie w tym zakresie.

 

§ 8. Licencja

 1. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora autorskich praw osobistych i zezwala na rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podania swojego imienia i nazwiska.
 4. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Pracy Konkursowej.

 

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Kazar Footwear Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną one niezwłocznie usunięte.
 3. Dane podane przez Zwycięzcę będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką Nagrody oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Zgłoszenie przez Uczestnika żądania usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do nagrody, o ile zostanie przyznana.

 

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kazar.com przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fan Page'u (przy poście konkursowym) oraz w siedzibie Organizatora i na stronie www.kazar.com.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@kazar.com.