Regulamin Kultowe listonoszki Kazar

Regulamin Akcji promocyjnej
„Kultowe listonoszki Kazar”

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą
  Kultowe listonoszki Kazar” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 111.100 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 sdf 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach firmowych Organizatora znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży, z wyłączeniem sklepów outletowych, (zwanych dalej „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Akcja promocyjna nie dotyczy rezerwacji towarów dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcją promocyjną objęte są wyłącznie damskie torebki tekstylne znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego, z wyłączeniem sklepów outletowych, które zostały wyraźnie oznaczone przez Organizatora informacją „Oferta limitowana listonoszki -30%” (zwane dalej „Towarami Promocyjnymi”). Akcją promocyjną nie są objęte inne towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 6. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia 28 stycznia 2016 r. do godziny 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania Towarów Promocyjnych. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep.
 7. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu Towaru Promocyjnego w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach Akcji Promocyjnej (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikowi, który w czasie obowiązywania Akcji promocyjnej, zakupi Towar Promocyjny w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym, Organizator udzieli upustu polegającego na pomniejszeniu ceny sprzedaży nabywanego przez Uczestnika Towaru Promocyjnego o 30% od ceny regularnej nabywanego Towaru Promocyjnego.
 2. Ilość Towarów Promocyjnych dostępnych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona.
 3. Akcją promocyjną nie jest objęty zakup Towarów Promocyjnych powyżej 5 sztuk.
 4. Akcją promocyjną nie są objęte koszty dostawy Towaru Promocyjnego zakupionego w Sklepie internetowym.
 5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami w Sklepie internetowym oraz w Salonach firmowych.
 6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot Towaru Promocyjnego i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia produktów w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 7. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Kultowe listonoszki Kazar” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Kultowe listonoszki Kazar”, pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-kultowe-listonoszki-kazar.html. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.