Regulamin newsletter do 25.12.2014

Regulamin newsletter

obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 roku

 

REGULAMIN NEWSLETTER
 
 1. Regulamin określa zasady orzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Kazar Footwear Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 111.100 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwaną dalej „Kazar”.
 3. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Kazar informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Kazar, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące Kazar oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Kazar. 
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:

  a. informację o Kazar Footwear Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu jako nadawcy,
  b. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika. 

 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od połączenia z siecią Internet oraz od posiadania przez Użytkownika czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej  www.kazar.com/pl lub www.kazar.com/pl/sklep/newsletter:
  a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  b. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  c. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  d. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację w przesłanym przez Kazar e-mailu aktywacyjnym o tytule „Witamy w Newsletterze Kazar”.
 9. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej w celu jego wykorzystywania do wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od jego zgody. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 111.100 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282.
 12. Kazar przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Kazar, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 14. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 15. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 16. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:


  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com, 
  2. pod numerem telefonu 16 675 90 72, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00.

  Zgłoszenie powinno zawierać opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji oraz adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli jest on inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Kazar. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 18. Kazar zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.kazar.com/pl/sklep/newsletter przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 20. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies.

 

ARCHIWUM

 

 

 1. Regulamin newsletter do 14.03.2014