Regulamin Niespodzianka

Regulamin akcji promocyjnej 
Sklepu internetowego Kazar

„NIESPODZIANKA PRZY ZAKUPACH ONLINE"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki na jakich, przy dokonywaniu zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „NIESPODZIANKA PRZY ZAKUPACH ONLINE", zwana dalej „Akcją promocyjną”.

 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 111.100 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwana dalej „Kazar”.

 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia 21 grudnia 2014 r. do godziny 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

 4. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Kazar, których celem jest promocja kolekcji Kazar, sezon jesień-zima 2014/2015.

§ 2 Zasady i warunki Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, zwanym dalej „Sklepem internetowym” (umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego). Akcja promocyjna nie dotyczy rezerwacji towarów dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zakupu towarów oferowanych do sprzedaży w sklepach firmowych i outletowych prowadzonych przez Kazar, zwanych dalej „Salonami”.

 2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep i posiada zaproszenie z hasłem promocyjnym, zwana dalej „Klientem”.

 3. Akcja promocyjna dotyczy zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, których realizacja ma nastąpić na wskazany przez Klienta adres, podany w formularzu zamówienia podczas transakcji w Sklepie internetowym.

 4. Akcja promocyjna obowiązuje wszystkich Klientów, którzy w ramach jednego zamówienia zakupią w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep co najmniej jeden produkt z kolekcji Kazar spośród towarów wskazanych w § 2 pkt 6.

 5. W czasie obowiązywania Akcji promocyjnej dla Klientów, którzy w ramach jednego zamówienia zakupią w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep co najmniej jeden produkt spośród towarów wskazanych w § 2 pkt 6 i wpiszą w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym hasło promocyjne znajdujące się na zaproszeniu, do przesyłki zawierającej zamówiony towar dołączony zostanie elegancko zapakowany darmowy słodki upominek - jedno pudełeczko z czterema czekoladowymi pralinami firmy Chocolissimo.

 6. Akcją promocyjną objęte są wszystkie towary z kolekcji Kazar:

   1. obuwie damskie,
   2. obuwie męskie,
   3. torebki damskie,
   4. teczki męskie,
   5. listonoszki,
   6. paski damskie,
   7. paski męskie,
   8. portfele damskie,
   9. portfele męskie,
   10. akcesoria damskie
   11. akcesoria męskie.

 7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep oraz z promocjami w Salonach.

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać przesyłając do Kazar zgłoszenie reklamacji na adres: Kazar Footwear Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja akcji promocyjnej „NIESPODZIANA PRZY ZAKUPACH ONLINE” lub składając zgłoszenie reklamacji w Salonie w godzinach jego otwarcia. Lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com.

 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej, jeśli odpowiedź
  na reklamację, zgodnie z życzeniem Klienta, ma zostać udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę zawarcia umowy sprzedaży, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także oczekiwany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Kazar. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi
  w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-niespodzianka w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pod adresem siedziby Kazar oraz w poszczególnych Salonach.

 2. Kazar sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji promocyjnej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego Kazar oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin sklepu internetowego Kazar dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin pod adresem siedziby Kazar oraz w poszczególnych Salonach.