Regulamin Outlet Flash Sale 25-27.01.2019

Regulamin Akcji promocyjnej

„Outlet Flash Sale”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Outlet Flash Sale” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, pod adresem: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7951532361, numer Regon: 651500282, BDO: 000030990 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach outletowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży (zwanych dalej „Salonami outletowymi”). Lista Salonów outletowych biorących udział w Akcji promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/lista-salonow-outletowych.html.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 4 powyżej, Akcja promocyjna prowadzona jest również w outletowym Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem  https://www.kazar.com/pl/sklep/outlet/kobieta oraz https://www.kazar.com/pl/sklep/outlet/mezczyzna (zwanym dalej „Sklepem internetowym - outlet”).
 5. Akcja promocyjna trwa od dnia 24 stycznia 2019 r. od godziny 00:01 do dnia 27 stycznia 2019 r. do godziny 23:59, jednak nie dłużej niż do wyczerpania Towarów Promocyjnych (zwanym dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”).
 6. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym – outlet o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia przez Uczestnika zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 7. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji promocyjnej, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w Czasie trwania Akcji promocyjnej, jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym - outlet i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”). 
 8. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnicy przez wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu Towaru Promocyjnego, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 3. Akcją promocyjną objęty jest zakup towarów marki Kazar, znajdujących się w aktualnej ofercie danego Salonu outletowego lub Sklepu internetowego – outlet (zwane w niniejszym regulaminie „Towarami Promocyjnymi”).
 4. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma dodatkowy rabat w wysokości dodatkowych 20% (słownie: dwudziestu procent) przy zakupie Towaru Promocyjnego (zwany dalej „Rabat”).
 5. Rabat liczony jest od wartości brutto Towaru Promocyjnego (bez kosztów dostawy produktów w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym), widocznej przy towarze i doliczany jest na etapie podliczania wartości zakupu.
 6. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 7. Ilość Towarów Promocyjnych dostępnych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona.
 8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie outletowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Outlet Flash Sale” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1025) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w Salonach outletowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Outlet Flash Sale” pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-outlet-flash-sale.html.
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r.