Regulamin Outlet Flash Sale

Regulamin Akcji promocyjnej

„Outlet Flash Sale”

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Outlet Flash Sale” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, pod adresem: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

   1. adres pocztowy:

    Kazar Footwear Sp. z o.o. ul. Lwowska 154 37-700 Przemyśl

   2. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com
   3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 6000, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach outletowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży (zwanych dalej „Salonami outletowymi”), z wyłączeniem sklepów firmowych. Lista Salonów outletowych biorących udział w Akcji promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.kazar.com/pl/salony/s-outlety/2.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 4 powyżej, Akcja promocyjna prowadzona jest również w outletowym Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/outlet/kobieta oraz https://www.kazar.com/pl/sklep/outlet/mezczyzna (zwanym dalej „Sklepem internetowym - outlet”).
 6. Akcja promocyjna trwa od dnia 27 lutego 2018 r. od godziny 00:01 do dnia 1 marca 2018 r. do godziny 23:59, jednak nie dłużej niż do wyczerpania Towarów Promocyjnych (zwanym dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”).
 7. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym – outlet o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia przez Uczestnika zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 8. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji promocyjnej, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w Czasie trwania Akcji promocyjnej, jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie outletowym lub w Sklepie internetowym - outlet i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu Towaru Promocyjnego, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 3. Akcją promocyjną objęte są: obuwie damskie, obuwie męskie, torebki damskie znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu outletowego lub Sklepu internetowego – outlet (zwane dalej „Towarami Promocyjnymi”).
 4. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma rabat w wysokości dodatkowych 20% (słownie: dwudziestu procent) przy zakupie Towaru Promocyjnego (zwany dalej „Rabatem”).
 5. Rabat liczony jest od wartości brutto Towaru Promocyjnego (bez kosztów dostawy produktów w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym), widocznej przy towarze i doliczany jest na etapie podliczania wartości zakupu.
 6. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 7. Ilość Towarów Promocyjnych dostępnych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona.
 8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Na zakup Towaru Promocyjnego w ramach Akcji promocyjnej nie mogą być realizowane bony wartościowe Kazar wydane przez Organizatora.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie outletowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Outlet Flash Sale” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 6000, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach outletowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w Salonach outletowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Outlet Flash Sale” pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-outlet-flash-sale.html
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od 27 lutego 2018 r.