Regulamin Przygotuj się do lata

Regulamin Akcji promocyjnej
„Przygotuj się do lata”

 Regulamin w wersji PDF

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Przygotuj się do lata” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 21:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Salonami firmowymi”), z wyłączeniem salonów outletowych oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), z wyłączeniem Outletu Online. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 23 maja 2018 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 3 czerwca 2018 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są towary z kategorii produktowych: sandały damskie, sandały męskie, klapki damskie, klapki męskie, oraz torby damskie o indeksach: 32527-TK-99, 32527-TK-A7; 32529-27-10; 32532-27-A6 oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym, z wyłączeniem sklepów outletowych oraz outletu online (zwane dalej „Towarem Promocyjnym”).
 2. Akcją promocyjną nie są objęte towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym inne niż Towary Promocyjne.
 3. W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym zakupi (w ramach jednej transakcji) dwa następujące Towary Promocyjne: jeden Towar Promocyjny z kategorii sandały damskie, sandały męskie, klapki damskie i klapki męskie oraz jeden Towar Promocyjny z kategorii torby damskie o indeksach: 32527-TK-99, 32527-TK-A7; 32529-27-10; 32532-27-A6), dalej określane jako „Para Promocyjna”, pochodzących z bieżącej oferty Kazar, jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 30% od pierwotnej ceny sprzedaży Towarów Promocyjnych tworzących Parę Promocyjną. Ponadto, cena każdego Towaru Promocyjnego, zakupionego w ramach powyższej transakcji, który nie będzie stanowił Pary Promocyjnej zostanie obniżona o 20 % od pierwotnej ceny sprzedaży.
 4. Jeśli w czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik zakupi (w ramach jednej transakcji) w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym jeden Towar Promocyjny oferowany przez Organizatora bądź więcej Towarów Promocyjnych, które nie będą jednak będą stanowiły Pary Promocyjnej, będzie uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% od pierwotnej ceny sprzedaży na dany/dane Towary promocyjne. 
 5. W Sklepie Internetowym ceny Towarów Promocyjnych w czasie trwania Akcji promocyjnej są automatycznie obniżone o 20%. A zatem cena widniejąca przy Towarze Promocyjnym jest już ceną po upuście. Cena Pary Promocyjnej w czasie trwania Akcji promocyjnej będzie natomiast obniżona po dodaniu Towarów Promocyjnych wchodzących w skład Pary Promocyjnej do koszyka.
 6. W przypadku zakupu większej ilości Towarów Promocyjnych, Rabat 30 %, o którym mowa w ust. 3 zostanie udzielony na najtańsze Towary Promocyjne tworzące Parę/Pary Promocyjne.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Upust liczony jest od wartości brutto Towaru promocyjnego.
 9. Upust nie dotyczy kosztów dostawy produktów w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 10. Wartość upustu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 11. Ilość Towaru Promocyjnego dostępnego w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona.
 12. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 13. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej „Przygotuj się do lata” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 21:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-przygotuj-sie-do-lata.html
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2018 r.