Regulamin Stylowy Weekend z Kazar

Regulamin Akcji promocyjnej
„Stylowy weekend z Kazar”

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Stylowy weekend z Kazar” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282; BDO: 000030990 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00, w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży (zwanych dalej „Salonami firmowymi”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest również w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).
 6. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 30 września 2018 r. do godziny 23:59.
 7. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 8. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, spełni warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu i dokona zakupu Towaru Promocyjnego w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach Akcji Promocyjnej (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie, w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, zakupu w ramach jednej transakcji towaru marki Kazar znajdującego się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego (zwanego dalej „Towarem Promocyjnym”). Towarem Promocyjnym nie są Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. Uczestnik, który w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, spełni warunek określony w ust. 1 powyżej, będzie uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% od pierwotnej ceny sprzedaży Towaru Promocyjnego (zwanego dalej „Upustem”).
 3. Upust liczony jest od wartości brutto Towaru Promocyjnego, widocznej przy towarze i doliczany jest na etapie podliczania wartości zakupu.
 4. W Sklepie Internetowym Upust doliczany jest automatycznie po dodaniu Towaru Promocyjnego do koszyka.
 5. Ilość Towaru Promocyjnego dostępnego w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w Regulaminie. 
 7. Upust nie dotyczy kosztów dostawy produktów w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 8. Wartość upustu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 9. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 10. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej „Stylowy weekend z Kazar” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00, w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-stylowy-weekend-z-kazar.html.
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 28 września 2018 r.