Regulamin Stylowy wekeend z Kazar

Regulamin Akcji promocyjnej
„Stylowy weekend z Kazar”

 Pobierz regulamin w wersji PDF

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Stylowy weekend z Kazar” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl
  1. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com
  2. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 21:00, w sobotę w godzinach od 10:00 do 21:00  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora, z wyłączeniem sklepów outletowych, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży (zwanych dalej „Salonami firmowymi”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest również w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), z wyłączeniem Outletu Online.
 6. Akcja promocyjna rozpoczyna się w Salonach firmowych w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 7 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59. Akcja promocyjna rozpoczyna się w Sklepie internetowym w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 8 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59.
 7. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 8. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, spełni warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu i dokona zakupu Towaru Promocyjnego w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach Akcji Promocyjnej (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie, w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, zakupu w ramach jednej transakcji towaru marki Kazar znajdującego się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego. (zwanego dalej „Towarem Promocyjnym”). Towarem Promocyjnym nie są Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. Uczestnik, który w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, spełni warunek określony w ust. 1 powyżej, będzie uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% od pierwotnej ceny sprzedaży Towaru Promocyjnego (zwanego dalej „Upustem”). W Sklepie Internetowym Upust doliczany jest automatycznie po dodaniu Towaru Promocyjnego do koszyka.
 3. Ilość Towaru Promocyjnego dostępnego w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w Regulaminie. 
 5. Upust liczony jest od wartości brutto Towaru promocyjnego.
 6. Upust nie dotyczy kosztów dostawy produktów w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 7. Wartość upustu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 8. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami w Sklepie internetowym oraz w Salonach firmowych.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej „Stylowy weekend z Kazar” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 21:00, w sobotę w godzinach od 10:00 do 21:00  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-stylowy-weekend-z-kazar.html
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2018 r.