Regulamin W Parze Taniej 2014

Regulamin akcji promocyjnej
sklepu internetowego Kazar

"W PARZE TANIEJ"


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich, przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.sklep.kazar.pl , odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „W PARZE TANIEJ”, zwana dalej „Akcją promocyjną”

 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 111.100 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwana dalej „Kazar”.

 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 00:00 i trwa do dnia 14 lutego 2014 r. do godz. 23:59.

 4. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Kazar, których celem jest promocja asortymentu Kazar z najnowszej kolekcji wiosna-lato 2014.

§ 2 Zasady i warunki Akcji promocyjnej

 

 1. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.sklep.kazar.pl , zwanym dalej „Sklepem” (umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Sklepu). Akcja promocyjna nie dotyczy rezerwacji towarów dokonanych za pośrednictwem Sklepu oraz zakupu towarów wystawionych do sprzedaży w detalicznych punktach sprzedaży prowadzonych przez Kazar, zwanych dalej Salonami firmowymi. Zasady i warunki promocji prowadzonej w Salonach firmowych określa odrębny regulamin.

 2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.sklep.kazar.pl , zwana dalej „Klientem”.

 3. W czasie obowiązywania Akcji promocyjnej Klient, który w ramach jednego zamówienia zakupi w sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.sklep.kazar.pl co najmniej dwa produkty objęte Akcją promocyjną, otrzyma rabat -20% naliczany od ceny regularnej na każdy z produktów objętych Akcją promocyjną.

 4. Akcją promocyjną objęte są następujące towary:

  1. obuwie damskie,
  2. obuwie męskie,
  3. torebki damskie,
  4. teczki męskie,
  5. listonoszki,
  6. paski,
  7. portfele,
  8. wizytowniki

 5. Akcją promocyjną nie są objęte :

  1. akcesoria do pielęgnacji,
  2. apaszki,
  3. skarpetki i stopki

 6. Akcją promocyjną nie są objęte koszty dostawy zamówionych towarów.

 7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami w sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.sklep.kazar.pl oraz z promocjami w Salonach firmowych.

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać Kazar poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: Kazar Footwear Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja akcji promocyjnej „W PARZE TANIEJ”, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com.pl, lub pod numerem telefonu 16 675 90 72, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Kazar. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Klienta składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.sklep.kazar.pl , a ponadto pod adresem siedziby Kazar.

 2. Kazar sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji promocyjnej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Kazar oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin sklepu internetowego Kazar dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.sklep.kazar.pl , pod adresem siedziby Kazar oraz w jej poszczególnych Salonach firmowych.