Regulamin W Parze Taniej 2015

Regulamin akcji promocyjnej
Sklepu internetowego Kazar

"W PARZE TANIEJ"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich, przy dokonywaniu zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „W PARZE TANIEJ”, zwana dalej „Akcją promocyjną”
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 111.100 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwana dalej „Kazar”.

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

Kazar Footwear Sp. z o.o.
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl

2) adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 00:00 i trwa do dnia 14 lutego 2015 r. do godz. 23:59.
 2. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Kazar, których celem jest promocja asortymentu Kazar.

 

§ 2 Zasady i warunki Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, zwanym dalej „Sklepem internetowym” (umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego). Akcja promocyjna nie dotyczy rezerwacji towarów dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zakupu towarów wystawionych do sprzedaży w detalicznych punktach sprzedaży prowadzonych przez Kazar, zwanych dalej Salonami. Zasady i warunki promocji prowadzonej w Salonach określa odrębny regulamin.

 2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep, zwana dalej „Klientem”.

 3. W czasie obowiązywania Akcji promocyjnej Klient, który w ramach jednego zamówienia zakupi w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep co najmniej dwa produkty objęte Akcją promocyjną, otrzyma rabat 20% naliczany od ceny aktualnej na każdy z produktów objętych Akcją promocyjną.

 4. Akcją promocyjną objęte są wymienione poniżej towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego, zarówno z najnowszej kolekcji wiosna-lato 2015, jak i objęte wyprzedażą:
    1. obuwie damskie,
    2. obuwie męskie,
    3. torebki damskie,
    4. teczki męskie,
    5. listonoszki
    6. portfele,
    7. wizytowniki,
    8. paski,
    9. organizery,
    10. pokrowce na telefony i tablety.

 5. Akcją promocyjną nie są objęte:
    1. akcesoria do pielęgnacji,
    2. skarpety i stopki,
    3. sznurówki,
    4. wkładki,
    5. apaszki,
    6. breloki,
    7. bransolety,
    8. wieszak na torebkę,
    9. karta podarunkowa Kazar Gift Card.

 6. Akcją promocyjną nie są objęte koszty dostawy zamówionych towarów.

 7. Akcja promocyjna łączy się z innymi promocjami w Sklepie internetowym prowadzonym przez Kazar pod adresem www.kazar.com/pl/sklep. Akcja promocyjna nie łączy się z promocjami w Salonach.

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać Kazar poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Kazar: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja akcji promocyjnej „W PARZE TANIEJ”, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com lub telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Kazar. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi podanymi przez Klienta składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin W Parze Taniej”, a ponadto pod adresem siedziby Kazar. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 2. Kazar sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji promocyjnej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego Kazar oraz przepisy prawa polskiego. Regulamin Sklepu internetowego Kazar dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu sklepu internetowego Kazar za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto pod adresem siedziby Kazar oraz w jej poszczególnych Salonach.