Regulamin W Parze Taniej

Regulamin Akcji promocyjnej

"W PARZE TANIEJ"

§ 1 Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „W parze taniej” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 123.100 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwana dalej „Kazar”.

       Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

         Kazar Footwear Sp. z o.o.
         ul. Lwowska 154
         37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora , których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach firmowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży, z wyłączeniem sklepów outletowych (zwanych dalej „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 10 lutego 2017 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 14 lutego 2017 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ustępie 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu Towaru Promocyjnego w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2 Zasady i warunki Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są następujące towary, oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym, z wyłączeniem sklepów outletowych (zwane dalej „Towarem Promocyjnym”):

    1. obuwie damskie,
    2. obuwie męskie,
    3. torebki tekstylne,
    4. torebki damskie,
    5. teczki męskie,
    6. portfele,
    7. paski. 
    
 2. Akcją promocyjną nie są objęte towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym inne niż Towary Promocyjne. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji co najmniej dwóch Towarów Promocyjnych, z których przynajmniej jeden pochodzi z nowej kolekcji Kazar wiosna-lato 2017 albo którego cena nie została objęta obniżką.
 4. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupi w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji co najmniej dwa Towary Promocyjne, z których przynajmniej jeden pochodzi z nowej kolekcji Kazar wiosna-lato 2017 albo którego cena nie została objęta obniżką, jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% od ceny sprzedaży na każdy Towar Promocyjny, którego cena nie została już objęta obniżką (zwanego dalej „Rabatem”).
 5.  Akcja promocyjna łączy się z innymi promocjami tylko w przypadkach i na zasadach określonych w ustępach 6 i 7 poniżej.
 6. Uczestnik, który skorzystał z Akcji promocyjnej „W parze taniej” jest uprawniony do otrzymania bonu wartościowego Kazar, zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej „From KAZAR With Love”, jeśli po udzieleniu Rabatu spełnia warunki określone w regulaminie akcji promocyjnej „From KAZAR With Love” uprawniające do otrzymania bonu wartościowego Kazar.
 7. Nie można łączyć w ramach jednej transakcji realizacji bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnej „From KAZAR With Love”, zgodnie z regulaminem tej akcji promocyjnej, oraz skorzystać z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej „W parze taniej”. Uczestnikowi, który spełnia warunki udziału w Akcji promocyjnej „W parze taniej” oraz jest uprawniony do zrealizowania bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnej „From KAZAR With Love”, przysługuje prawo wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać. W przypadku zakupu w Salonie firmowym Uczestnik dokonuje wyboru informując personel Salonu firmowego, przed dokonaniem zakupu, czy w ramach transakcji chce zrealizować bon wartościowy Kazar wydany przez Organizatora zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej „From KAZAR With Love”, czy chce skorzystać z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej „W parze taniej”. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym Uczestnik, który spełnia warunki udziału w Akcji promocyjnej „W parze taniej” oraz jest uprawniony do zrealizowania bonu wartościowego Kazar wydanego przez Organizatora w ramach akcji promocyjnej „From KAZAR With Love”, chcąc w ramach transakcji zrealizować bon wartościowy Kazar wydany przez Organizatora zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej „From KAZAR With Love”, powinien wprowadzić w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym numeru bonu wartościowego Kazar. W takim przypadku, w ramach tej samej transakcji, Uczestnikowi nie zostanie udzielony Rabat, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej W parze taniej” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być Pracownik Organizatora.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 3. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce "Regulamin W Parze Taniej" pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-w-parze-taniej.html. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2017 r.