Regulamin "Warm Wishes from Kazar"

Regulamin Akcji promocyjnej
„Warm Wishes from Kazar”

 

 
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Warm Wishes from Kazar” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy: Kazar Footwear Sp. z o.o. ul. Lwowska 154 37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.combok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 3. Akcja Promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).
 5. Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie świece zapachowe z linii Home Fragrance marki Kazar znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego, o indeksie 900.CV.2.4 (zwane dalej „Świecami Zapachowymi”).
 6. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 24 grudnia 2017 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania Świec Zapachowych objętych Akcją Promocyjną. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 7. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, spełni warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu i dokona zakupu Torby Plażowej w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach Akcji Promocyjnej (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie, w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, zakupu w ramach jednej transakcji towaru marki Kazar znajdującego się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego (zwanego dalej „Towarem”) na łączną kwotę co najmniej 600 złotych/150 Euro (jest to minimalna łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeżeli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury). Towarem nie są Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. Uczestnik, który w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, spełni warunek określony w ust. 1 powyżej, tzn. zakupi w ramach jednej transakcji Towar znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego na łączną kwotę co najmniej 600 złotych/150 Euro (jest to minimalna łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze), jest uprawniony do zakupu 1 (słownie: jednej) Świecy Zapachowej objętej Akcją Promocyjną, znajdującej się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego, w cenie promocyjnej 1 zł/1 Euro.
 3. Cena promocyjna Świecy Zapachowej zostanie naliczona automatycznie, o ile Uczestnik wybierze w ramach jednego zamówienia w Sklepie internetowym Towary, których łączna cena wynosi co najmniej 600 zł/150 Euro, a następnie dokona wyboru i doda do formularza zamówienia w ramach tej samej transakcji Świecę Zapachową, oraz dokona ich zakupu zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 4. Ilość Świec Zapachowych dostępnych w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona.
 5. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami, obniżkami w Sklepie internetowym.
 6. Do jednego paragonu przysługuje możliwość zakupu 1 Świecy Zapachowej niezależnie od wartości transakcji.
 7. Różnica ceny nominalnej Świecy Zapachowej od ceny promocyjnej 1 zł/1 Euro nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card.
 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji Promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”. 

 

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji Promocyjnej Warm wishes from Kazar” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego zgłaszający reklamację nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zaleconego opisu reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Warm Wishes from Kazar”, pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-warm-wishes-from-kazar.html. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2017 r.