Regulamin Wiosenne ceny do 29.04.2016

Regulamin Akcji promocyjnej
„Wiosenne ceny”


obowiązujący do dnia 29 kwietnia 2016

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą
  Wiosenne ceny” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 111.100 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 sdf 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl

  2. adres poczty elektronicznej: sklep@kazar.com, bok@kazar.com

  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar z kolekcji wiosna-lato 2016.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach firmowych Organizatora znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których oferowane są przez Organizatora towary do bieżącej sprzedaży (zwanych dalej „Salonami firmowymi”), z wyłączeniem sklepów outletowych. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 5. Akcja promocyjna prowadzona jest również w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Akcja promocyjna prowadzona w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie zakupu rzeczy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Akcją promocyjną nie są objęte rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia  29 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania Towarów Promocyjnych. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep.
 7. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęte są wybrane modele balerin marki Kazar, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego, z wyłączeniem sklepów outletowych, które zostały wyraźnie oznaczone przez Organizatora informacją "Wiosenna cena" (zwane dalej „Towarami Promocyjnymi”). Akcją promocyjną nie są objęte towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym inne niż Towary Promocyjne. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik będzie mógł dokonać zakupu Towaru promocyjnego w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w promocyjnej cenie 199 zł.
 3. Uczestnik bierze udział w Akcji promocyjnej poprzez dokonanie zakupu Towaru Promocyjnego.
 4. Ilość Towarów Promocyjnych dostępnych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona.
 5. Akcją promocyjną nie jest objęty zakup Towarów Promocyjnych powyżej 5 par.
 6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Na zakup Towaru Promocyjnego w ramach Akcji promocyjnej „Wiosenne ceny” nie mogą być realizowane bony wartościowe Kazar wydane przez Organizatora w ramach akcji promocyjnej „100 pomysłów na wiosnę”, zgodnie z regulaminem tej akcji promocyjnej.
 7. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot Towaru Promocyjnego i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia produktów w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Wiosenne ceny” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Wiosenne ceny”, pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-wiosenne-ceny.html. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2016 r.