Regulamin

Z dniem 11 marca 2019 roku uległa nazwa spółki na Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KAZAR GROUP SP. Z O.O.


obowiązujący od dnia 11 stycznia 2017 roku 1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

  1) „Wydawca” - Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, NIP 7951532361, REGON 651500282, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł;

  2) „Salon” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy i outletowy Wydawcy oferujący Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony;

  3) Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep;

  4) „Karta Podarunkowa Kazar Gift Card” lub „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach oraz w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Salonach lub w Sklepie Internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Kazar Gift Card;

  5) „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

  6) „Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Salonie lub w Sklepie Internetowym;

  7) „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach oraz w Sklepie Internetowym;

  8) „Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa/regulamin.html, w Salonach oraz w Sklepie Internetowym.

  9) „Bon Wartościowy Kazar” - bon towarowy na okaziciela w formie papierowej o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na bonie towarowym lub określający wysokość przyznanego przez Wydawcę rabatu oraz termin ważności bonu towarowego, wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do nabycia Towaru w Salonach lub w Sklepie Internetowym oraz uregulowania ceny Towaru lub jej części w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Bonu Wartościowego lub w kwocie odpowiadającej wartości przyznanego rabatu;

 2. Określenia użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.


II.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Podarunkowych.
 2. Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Salonie oraz w Sklepie Internetowym w celu zakupu Towarów. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym Użytkownik może za pomocą Karty Podarunkowej pokryć również koszty dostarczenia zamówionego Towaru. Możliwość nabycia przez Nabywcę Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego i realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym zostanie udostępniona przez Wydawcę nie później niż do dnia 20 stycznia 2015 roku. Informacja o udostępnieniu przez Wydawcę powyższej możliwości zostanie wskazana Użytkownikom na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa-kazar oraz na koncie dostępnym na wyżej wskazanej stronie po zalogowaniu się przez Użytkownika za pomocą numeru Karty Podarunkowej oraz kodu PIN zamieszczonego na Karcie Podarunkowej lub indywidualnego kodu PIN, gdy został on samodzielnie zmieniony przez Użytkownika.
 3. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wydawania Kart Podarunkowych obejmujących produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród Towaru lub możliwych do realizacji w Salonie lub Salonach wskazanych przez Wydawcę lub w Sklepie Internetowym, co powoduje, że taka Karta Podarunkowa będzie mogła zostać zrealizowana wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które zostały wskazane przez Wydawcę, lub wyłącznie w tym Salonie lub Salonach, lub w Sklepie Internetowym, które zostały wskazane przez Wydawcę.   
 5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej Aktywacji. Data Aktywacji Karty Podarunkowej oraz okres ważności Karty Podarunkowej wskazane są na rewersie Karty Podarunkowej Kazar Gift Card, na wydruku niefiskalnym otrzymywanym od Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej lub na koncie dostępnym na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa-kazar po zalogowaniu się za pomocą numeru Karty Podarunkowej oraz kodu PIN zamieszczonego na Karcie Podarunkowej pod zdrapką lub indywidualnego kodu PIN, gdy został on samodzielnie zmieniony przez Użytkownika.
 6. Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po Aktywacji i w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 8. Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 9. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

III. WYDANIE I AKTYWACJA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę.
 2. Karta Podarunkowa jest dostępna w następujących początkowych wartościach nominalnych: 200,00 zł; 300,00 zł; 400,00 zł; 500,00 zł; 600,00 zł; 700,00 zł; 800,00 zł; 900,00 zł; 1.000,00 zł; 1.100,00 zł; 1.200,00 zł; 1.300,00 zł; 1.400,00 zł lub 1.500,00 zł. 
 3. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie lub Sklepie Internetowym. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną w Sklepie Internetowym Kartę Podarunkową zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 Regulaminu, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej w przypadkach, w terminie oraz w wysokości wskazanych Nabywcy w regulaminie Sklepu Internetowego.
 5. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej oraz innych bonów wartościowych Kazar
 6. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty Podarunkowej do realizacji w Salonie oraz w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
 7. Wydanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje:

  1) w Salonie bezpośrednio po dokonaniu Aktywacji - w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej w Salonie lub w przypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego i nabycia Karty Podarunkowej w Salonie;

  2) w terminie oraz sposób wskazany w regulaminie Sklepu Internetowego - w przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry) wydanie nastąpi po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 8. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 9. Wydawca aktywuje Kartę Podarunkową (“Aktywacja”):

  1) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej w Salonie – bezpośrednio po otrzymaniu środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 lub bezpośrednio po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, mającej za przedmiot przekazanie środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1;

  2) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności: „płatność za pobraniem” - bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.

  3) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry), po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.

 10. Karta Podarunkowa wyposażona jest w numer, kod PIN i kod kreskowy oraz hologram zabezpieczający przed jej sfałszowaniem. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca powinien sprawdzić, czy zdrapka, pod którą ukryty jest PIN, nie jest uszkodzona.


IV.  
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna, ważna i nieuszkodzona, a także posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. W przypadku transakcji dokonywanej w Salonie Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez przedstawienie jej personelowi Salonu oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem zakupu Towaru. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez wprowadzenie w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym numer oraz kod PIN.
 3. W przypadku transakcji dokonywanej przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Użytkownik autoryzuje transakcję kodem PIN zamieszczonym na Karcie Podarunkowej pod zdrapką lub indywidualnym kodem PIN w przypadku, gdy Użytkownik - po zalogowaniu się na konto Karty Podarunkowej - samodzielnie zmienił kod PIN na indywidualnie wybrany kod PIN.
 4. Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie dostępny w Salonie lub Sklepie Internetowym z zastrzeżeniem Punktu II.3 Regulaminu.
 5. Z chwilą ustalenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że Karta obejmuje swoim zakresem - przypisanym jej przez Wydawcę - produkt lub grupę produktową oraz Salon lub Sklep Internetowy - wybrane przez Użytkownika, a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w sposób wskazany poniżej, Wydawca zalicza Kartę Podarunkową na poczet ceny Towaru lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w sytuacji wskazanej powyżej w nawiasie) i pomniejsza aktualną wartość nominalną Karty Podarunkowej o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w sytuacji wskazanej powyżej w nawiasie).
 6. Aktualną wartością nominalną Karty Podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym, w których Użytkownik dodatkowo pokrył za pomocą Karty Podarunkowej również koszty dostarczenia zamówionego Towaru - aktualną wartością nominalną Karty Podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru. Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji z użyciem Karty Podarunkowej, obowiązująca w Salonie lub Sklepie Internetowym, w chwili realizacji tego prawa. Wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wyznacza wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wskazana w Sklepie Internetowym.
 7. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie, a w przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym - z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem Punktu III.5.
 8. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Podarunkowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 9. W przypadku transakcji dokonywanej w Salonie - po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej pracownik Salonu zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową i wydaje zakupiony Towar, chyba że aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej po przeprowadzeniu transakcji wynosi 0,00 złotych - wtedy pracownik zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową, a Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie... W przypadku zamówienia dokonywanego w Sklepie Internetowym - transakcja zostaje przekazana do rozliczenia zgodnie z Punktem IV.5 i do realizacji. Jeżeli po dokonaniu transakcji w Sklepie Internetowym aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych - wtedy Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie .
 10. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 
 11. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić okres ważności, aktualną wartość nominalną oraz informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Karty Podarunkowej w Salonie po okazaniu pracownikowi Salonu Karty Podarunkowej lub po zalogowaniu się na konto dostępne na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa-kazar za pomocą numeru Karty Podarunkowej oraz kodu PIN zamieszczonego na Karcie Podarunkowej pod zdrapką. Po zalogowaniu się na wyżej wskazane konto Użytkownik może samodzielnie zmienić kod PIN z PIN-u, którym Karta Podarunkowa została opatrzona pierwotnie na kod PIN indywidualny. W takim przypadku wszelkie transakcje realizowane z wykorzystaniem Karty Podarunkowej autoryzowane będą za pomocą nowego - samodzielnie ustanowionego kodu PIN Karty Podarunkowej.
 12. Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową w Salonie lub każdego Użytkownika, który nabędzie Towar przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym i potwierdzi transakcję prawidłowym numerem oraz kodem PIN. Karta Podarunkowa uprawnia do jej realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Podarunkowej.
 13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

  1) upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;

  2) gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;

  3) uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej - Wydawca ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwie próby odczytania Karty Podarunkowej;

  4) skutecznego zastrzeżenia Karty Podarunkowej;

  5) gdy do formularza transakcji wprowadzono co najmniej trzykrotnie nieprawidłowy numer lub kod PIN - w przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym;

  6) gdy w Salonie lub Sklepie Internetowym wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji. 

 14. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej Użytkownik może dokonać jej zastrzeżenia przez zalogowanie się na konto dostępne na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa-kazar za pomocą numeru Karty Podarunkowej oraz kodu PIN zamieszczonego na Karcie Podarunkowej (lub indywidualnie ustanowionego kodu PIN) i skorzystanie z opcji „Zastrzeżenie Karty Podarunkowej”. Zastrzeżenie Karty Podarunkowej dokonywane jest przez Wydawcę w momencie, w którym Użytkownik - po zalogowaniu się na konto oraz po skorzystaniu z opcji „Zastrzeżenie Karty Podarunkowej” - otrzyma wygenerowany przez Wydawcę kod. W przypadku, w którym Użytkownik zalogował się na konto i skorzystał z opcji „Zastrzeżenie Karty Podarunkowej”, jednak nie otrzymał kodu od Wydawcy - Karta Podarunkowa nie została zastrzeżona. Wydawca unieważnia zastrzeżoną Kartę Podarunkową wyłącznie w przypadku, gdy Karta Podarunkowa nie została zrealizowana w całości do momentu jej skutecznego zastrzeżenia. W przypadku skutecznego zastrzeżenia Karty Podarunkowej Wydawca - na żądanie Użytkownika dysponującego powyższym kodem - wydaje nową Kartę Podarunkową zgodnie z zasadami wskazanymi w Punkcie IV.14, Punkcie III.7, Punkcie III.8 oraz Punkcie III.9 Regulaminu. Do nowej Karty Podarunkowej zostanie przypisany dwunastomiesięczny okres ważności oraz wartość nominalna Karty Podarunkowej - aktualna na moment zastrzeżenia Karty Podarunkowej.


V.  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do konta Karty Podarunkowej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił dane lub dostęp do konta.
 4. Karta Podarunkowa nie może zostać zablokowana lub zastrzeżona za wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi Wydawcy Kartę Podarunkową w przypadku transakcji dokonywanych w Salonie, chyba że Wydawca wiedział, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej, a w przypadku transakcji dokonywanych za pomocą Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym, jeżeli osoba dokonująca transakcji potwierdzi ją prawidłowym numerem oraz kodem PIN Karty Podarunkowej (lub indywidualnie zmienionym kodem PIN).
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, chyba że Karta Podarunkowa została zastrzeżona zgodnie z Punktem IV.14 Regulaminu. W takim przypadku Wydawca unieważnia zastrzeżoną Kartę Podarunkową i wydaje nową Kartę Podarunkową zgodnie z zasadami wskazanymi w Punkcie IV.14 Regulaminu.


VI.  
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać na adres Biura Obsługi Klienta Wydawcy: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 z dopiskiem „Reklamacja” za pośrednictwem listu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, na koszt Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu, np wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód.  
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/media/docs/formularz_reklamacji.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Użytkownik nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.


VII.  
ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

 1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty Podarunkowej w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu oraz w regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej w Salonie, Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.
 3. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową oraz zwrotu Karty Podarunkowej lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Salonie lub w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot ceny Karty Podarunkowej lub Towaru lub części ceny Karty Podarunkowej lub Towaru w związku z jej obniżeniem tejże ceny lub zwrot wartości kosztów dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej lub Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w tych kwotach, które były uiszczone za Kartę Podarunkową lub Towar danym sposobem zapłaty.   
 5. W przypadkach wskazanych w Punkcie VII.3 i VII 4 (za wyjątkiem, gdy Nabywca skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego) - w sytuacji, gdy zwrot w całości lub części dokonywany jest na Kartę Podarunkową - Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru lub części ceny Towaru, o którą obniżono pierwotną cenę Towaru, lub wartości odpowiadającej kosztom dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej). Wydanie nowej Karty Podarunkowej nastąpi wedle wyboru Użytkownika w sposób wskazany w Punkcie III.7, Punkcie III.8 oraz Punkcie III.9 Regulaminu. W przypadku wydania nowej Karty Podarunkowej do Karty Podarunkowej przypisany zostanie okres ważności 12 miesięcy. W sytuacji, w której zwrotem nie są objęte wszystkie Towary nabyte przy użyciu Karty Podarunkowej, wówczas Użytkownik może wskazać Wydawcy sposób zwrotu ceny Towaru, jednak uprawnienie to przysługuje wyłącznie w ramach kwot, które były uiszczone danym sposobem zapłaty.


VIII.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabycie lub realizacja Karty Podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 2. Nabywca Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.
 3. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.
 4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy, w Salonach, na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa/regulamin.html oraz w Sklepie Internetowym. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej oraz w Sklepie Internetowym w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Nabywcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa-kazar, w Salonie oraz w Sklepie Internetowym wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy logujący się na konto Karty Podarunkowej zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie i treści zmiany Regulaminu w ramach powyższego konta.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2017 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 11 stycznia 2017 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. W odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych przed dniem 11 stycznia 2017 roku uprawnienia Użytkowników będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Karty Podarunkowej, w związku z którą Użytkownik realizuje uprawnienia.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w Punkcie VIII.7. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
 10. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 11. Użytkownik posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 12. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 13. Użytkownik będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Wydawcą:

  1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Wydawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 14. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 15. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 16. Użytkownik posiadający status Konsumenta może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 

  Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr

  Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Kazar Group Sp. z o.o. do kontaktu z Klientami: sklep@kazar.combok@kazar.com.

 17. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Wydawca  wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 18. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą winna odbywać się w następujący sposób:

  1) w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy:

  Kazar Group Sp. z o.o.
  ul. Lwowska 154
  37-700 Przemyśl

  2) telefonicznie, dzwoniąc na numer:

  BIURO OBSŁUGI KLIENTA: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik);

  3) w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: bok@kazar.com

 

  

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY O KARTĘ PODARUNKOWĄ

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

   

  Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od niniejszej umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie Karty Podarunkowej.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Nabywca musi poinformować nas, to jest Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): bok@kazar.com, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com lub pismo wysłane pocztą na adres:

  Kazar Group Sp. z o.o.
  ul. Lwowska 154
  37-700 Przemyśl,

  z dopiskiem „Zwrot”.


  Nabywca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

 2. Skutki odstąpienia od umowy

   

  W razie odstąpienia od niniejszej umowy – umowę taką uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował nas o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

   

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty Podarunkowej lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Nabywca winien jest odesłać lub przekazać nam Kartę Podarunkową niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca odeśle Kartę Podarunkową przed upływem terminu 14 dni na adres:

   

  Kazar Group Sp. z o.o.
  ul. Lwowska 154
  37-700 Przemyśl,

  z dopiskiem „Zwrot”.

   

  Nabywca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Nabywca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Karty Podarunkowej wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

   

   

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O KARTĘ PODARUNKOWĄ ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego)

Adresat:

Kazar Group Sp. z o.o.
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl

e-mail: sklep@kazar.com
             bok@kazar.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej

Lp. Nazwa Symbol Ilość Cena jednostkowa brutto
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        


Karta podarunkowa nie została zrealizowana.


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

     Data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     Adres
                                                                          

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zamknij
ZMIANA REGULAMINU
Z dniem 18.11.2019 ulegnie zmianie Regulamin sklepu Internetowego Kazar Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.